Chefskap för Sverige

Chefskap för Sverige

I forskningsprojektet studeras chefskap i termer av relationer, utbyten och ansvarstagande samt i förhållande till innovationsförmåga. Fokus ligger på att studera relationen chef - medarbetare och de sociala utbyten, exempelvis tjänster, uppskattning, respekt, tillit och ansvarstaganden som sker dem emellan. Detta synsätt har ett starkt stöd i internationell forskning om ledarskap och passar särskilt bra in i en skandinavisk kontext med delegerat ansvar och förhållandevis demokratiskt ledarskap. Projektet har en stor relevans för det svenska arbetslivet, inte minst genom att värna organiseringspraktiker som baseras på goda relationer. Den huvudsakliga samarbetspartnern för projektet, AB Volvo, fyller härvidlag en viktig uppgift som medproducent och mottagare av forskningsresultaten och även som en potentiell organisatorisk förebild. En annan viktig samarbetspartner i projektet är Netsurvey som bidrar med expertis och kunnande om webbaserade datainsamlingar. Forskningsprojektets teoretiska bidrag utgörs av: a) att utveckla teorin om ledar-medarbetarutbyten (LMX) genom att inkludera medarbetarskapsperspektivet, b) att införa en starkare betoning av ansvarstagande i LMX-teorin, och c) att anpassa LMX-teorin till den skandinaviska modellen av chef-/ledarskap.

Projektet flyttades 2010-04-01 över till Högskolan i Skövde. Projektet är inte slut, men Högskolan i Borås delaktighet är slut i och med överflyttningen.