Flex Dyer - 2.2 - Ny färgningsteknik

Flex Dyer - 2.2 - Ny färgningsteknik

Med FlexDyer är målet att drastiskt minska resursförbrukning av vatten, energi och kemikalier vid färgning av textil. Endast en bråkdel av nuvarande resurser behöver tas i anspråk. Med denna färgningsteknik ser vi dessutom möjligheten att möta behovet av mindre partistorlekar utan att det medför stora förluster i maskinkapacitet eller överproduktion av material, för att sedan enkelt skala upp och producera exakt den seriestorlek som efterfrågas. Med en kontrollerad process vill vi även förbättra reproducerbarheten, Right First Time och minska behovet av nyanseringar jämfört med konventionell teknik.

FlexDyer är ett verifieringsprojekt finansierat av CIK, Chalmers Innovationskontor. Projektet har genomförts i 2 faser:

Fas 1

Inledningsvis undersöktes potentialen att kontrollera färgupptagningen genom att applicera färgbadet över textilmaterialets yta med olika tekniker, framförallt med spraydysor. Därefter undersöktes hur den tänkta fixeringsmetoden bör utföras och för vilka färgklasser och material den kan tillämpas.

Fas 2

Här är fokus att hitta intressenter som kan ta fram en pilotanläggning, att beräkna ROI och jämföra resursanvändning med dagens teknik. Detta ska leda till att processen/maskinen inom kort blir en kommersiell maskin.

Det ser lovande ut och vi räknar med att det finns en pilotanläggning klar att provköra i juni månad. Anläggning finns placerad i Sjuhäradsbygden. Vi har även tillgång till en mindre utrustning på Högskolan som vi nu söker forskningsmedel för - så att processen kan utvecklas och lättare implementeras av branschen och textilindustrin. Det är ett projekt som i hög grad kan inkluderas till forskningsområdet Resource effective textile processes for coloration, functional and smart textiles.