Följeforskning i Läslyftet, Kungsbacka 2016-2017

Följeforskning i Läslyftet, Kungsbacka 2016-2017

I föreliggande studie ingick tre handledningsgrupper fördelade på tre skolor i kommunen. Deltagande skolor valdes ut av representanter från utvecklingsenheten mot bakgrund av att medverkande skolor skulle ha som man uttryckte det “en stabil ledningsfunktion” innebärande en kontinuitet i ledningsgruppen. Dessutom ville man att handledningsgrupperna skulle ha med lärare från förskoleklass till årskurs nio. Förfrågan riktades specifikt till tre rektorer vilka tackade ja till medverkan. Handledningsgrupper fördelades på F-3, 4-6 samt 7-9 och följdes under ett läsår. 

Syftet med följeforskningen såsom utvecklingsenheten formulerat det var att:

ta reda på i vilken grad Läslyftet bidrar till att pedagoger utvecklar förmågan att forma sin praktik utifrån vetenskaplig grund samt att

få syn på om förändring sker i hur lärare resonerar kring sin undervisning, vilken förändring det är som sker och vad förändringen beror på.

Man ville söka få svar på följande frågeställningar:

Hur beskriver lärare sin kunskapsutveckling kring vetenskaplig grund för sin undervisningspraktik? 

Hur påverkar Läslyftet lärare att forma sin praktik utifrån vetenskaplig grund?

Hur beskriver lärare att Läslyftet påverkar deras undervisning?

Vilka delar inom Läslyftet beskriver lärarna som framgångsrika för utveckling hos lärarna och för förändring av praktiken?

Vilken förändring sker av lärares förmåga att kritiskt granska sin egen praktik?