Följeforskning om NAD-projektet (Nätverk Aktivitet och Delaktighet)

Följeforskning om NAD-projektet (Nätverk Aktivitet och Delaktighet)

Syftet med projektet är att möjliggöra för nyanlända som deltar i den så kallade etableringen att delta i föreningsliv under ett antal timmar för att skapa kontakter med idéburna organisationer och därmed kontakter med centrala aktörer och enskilda personer i samhällslivet. Projektet ska bland annat vara språkfrämjande och främja inkludering i samhällslivet. Forskningsrådet för interkulturell dialog erhåller medel via Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd för att bedriva följeforskning under huvudsakligen 2019.

I uppdraget ingår att delta vid skilda möten (arbetsgrupp, styrgrupp, referensgrupp etc), genomföra intervjuer med aktörer som representerar ledning och den operationella verksamheten samt representanter för föreningslivet och målgruppen (nyanlända). Dokumentation ska mynna ut i form av beskrivningar och analyser utifrån genomförd följeforskning inom NAD i Väst samt i relation till dokumentation från liknande projekt (ex. NAD i Skåne).

Projektet pågår under perioden januari 2019- februari 2020 och genomförs i två delregioner i Västra Götaland (Göteborgsregionen respektive Skaraborgsområdet).