Personalomsättning i vården

Personalomsättning i vården

Forskningsprojektet syftar till att studera hur organisatoriska krav och resurser, arbetsengagemang, hälsa och intention att sluta samspelar med varandra och påverkar under- och sjuksköterskors personalomsättning.

Hög personalomsättning bland vårdpersonal innebär stora samhällsekonomiska kostnader. Tidigare forskning pekar på att arbetsplatsfaktorer spelar stor roll för intention att sluta inom vården. Det finns dock begränsat med longitudinella studier om organisatoriska faktorer som påverkar faktisk personalomsättning. Jobb-Krav-Resursmodellen har potential att ge ökad förståelse för hur samspelet mellan specifika krav i och resurser vid vårdarbetsplatser bidrar till personalomsättning.

Länk till Personalomsättning i vården