Samverkan idéburen och offentlig sektor i äldreomsorg/ Alingsås kommun och Bräcke diakoni

Samverkan idéburen och offentlig sektor i äldreomsorg/ Alingsås kommun och Bräcke diakoni

Under de senaste åren har civilsamhällets roll som utförare av välfärdstjänster blivit allt tydligare. Idéburna offentliga partnerskap (IOP) har framträtt som en modell när offentliga och idéburna aktörer ska lösa samhällsutmaningar där det är svårt att detaljreglera insatserna och där det finns behov för att utveckla nya välfärdstjänster. IOP är nytt sätt att utforma och genomföra välfärdstjänster som bygger på relationsmodeller istället för transaktionsmodeller. Den kräver och skapar tillit mellan aktörer eftersom partner bär ett gemensamt ansvar att lösa själva utmaningen.

Inom vården och omsorgen av människor med demenssjukdom spelar kontinuitet och förtroende mellan patient/anhörig och vård/omsorgsgivare en avgörande roll för att skapa trygghet för individen. Problemet med en fragmenterad en vård och omsorg är välkänt och det finns få hållbara lösningar. Alingsås kommun och Bräcke diakoni har under 2016 ingått ett IOP som syftar till att skapa en vårdkedja för människor med demenssjukdom. I vårdkedjan samverkar kommunens stödresurser, civilsamhället, primärvård, rehabilitering, hemtjänst och särskilt boende med varandra och individen och dennes närstående för att skapa en sammanhängande vårdkedja.