Strategisk ledning av hållbara värdeskapande vårdprocesser

Strategisk ledning av hållbara värdeskapande vårdprocesser

Projektet avser att bygga upp och driva ett fortsatt samarbete mellan sjukhus och forskning, där resultat från analysarbeten förmedlas, reflekteras över och där det sker ett gemensamt lärande och nyskapande av möjliga lösningar. De förslag som kommer upp kommer både testas i praktiken (i t ex sjukhusens utvecklingsavdelningar/framtidens vårdavdelning), hypotestestas i befintligt och nyinsamlat datamaterialet eller testas i simuleringssituationer.

Vi vill bygga upp forskarstödda lärandenätverk av nyckelpersoner för det strategiska ledningsarbetet för deras vidareutveckling av hållbara och värdeskapande vårdprocesser. Fokus för det mer interaktiva lärande- och innovationsarbetet är att finna olika lösningar för att överbrygga de centrala problematiker som finns i glappet mellan strategiska och operativa nivåer. Därför vänder sig nätverket till nyckelpersoner i utvecklingen av vårdprocesser på strategisk sjukhusledningsnivå och verksamhetschefsnivå samt funktioner som har som uppgift att understödja utveckling av vårdprocesser.

Lärandeprocesser kan underlättas genom de variationer i ledningsarbetet vi har kunnat observera. Genom variationen och nätverkskonstellationen kan ett mer holistiskt ledningsarbete utvecklas som integrerar olika perspektiv på hållbar och värdeskapande utveckling av vårdflöden. Målet är att generera och testa innovativa lösningar för utveckling av värdebaserade och hållbara vårdprocesser, som kan överföras till hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Forskare vid andra lärosäten

Anna Williamsson
Marcus Strömberg
Andrea Eriksson
Ewa Wikström
Johan Thor

Medverkar gör också:

Eva-Lotta Andersson, samverkanskoordinator Högskolan i Borås