Utlämnande av uppgifter

Nedan följer information kring vad som gäller vid utlämnande av studenters adressuppgifter. På sidan Utlämnande av allmän handling finns information om utlämnande av andra allmänna handlingar.

Adressuppgifter

Enligt Tryckfrihetsförordningen har man rätt att få en allmän handling utlämnad, däribland adressuppgifter. Alla adressuppgifter lämnas alltid ut i pappersform.

Enligt Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor kap. 2 § 6 (extern länk) får uppgifter bara lämnas i elektronisk form till följande:

  • Annan högskola, om uppgifterna rör behörighet eller studiemeriter.
  • Centrala Studiestödsnämnden.
  • Universitets- och högskolerådet eller annat organ som biträder högskolan med automatiserad behandling av ansökningar till en utbildning.
  • Statistiska Centralbyrån (SCB).
  • Annan myndighet, om uppgifterna behövs för att handlägga ärenden om utfärdande av yrkeslegitimation eller meddelande av annan behörighet för ett yrke.
  • Godkänd studentkår vid högskolan om uppgifterna rör en students registrering.
  • En student, om uppgifterna rör henne eller honom själv.
  • Vetenskapsrådet, Verket för innovationssystem, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, om uppgifterna behövs för beviljande av medel för forskning.
  • Svenska institutet, om uppgifterna behövs för beviljande och utbetalning av stipendier.
  • Universitetskanslersämbetet, om uppgifterna behövs för uppföljning eller för att granska hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor.

Avgifter

Enligt Avgiftsförordningen 15-16 §§ (extern länk), är en myndighet skyldig att ta ut avgift för kopiering och utskrift av allmän handling om beställningen omfattar tio sidor eller mer.

0 – 9 sidor         Ingen kostnad
10 sidor -           50 kronor + 2 kronor/sida för varje tillkommande sida

Myndighet ska, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren.

Vi använder oss av postens portotabell.

Beställning av adressuppgifter från studiedokumentationssystemet Ladok

Alla adressbeställningar från studiedokumentationssystemet Ladok administreras centralt av Ladokfunktionen. Beställningen skickas till e-post: ladok@hb.se.