HR-strategi för forskare - HRS4R

I enlighet med Europeiska Rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan och riktlinjerna förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten. Den europeiska stadgan för forskare utgörs av allmänna principer och krav rörande forskares, deras arbetsgivares och finansiärers roll, ansvar och rättigheter. Riktlinjerna för rekrytering av forskare utgörs av allmänna principer och krav som bör följas av arbetsgivare och finansiärer då forskare utses eller rekryteras. 

Process

I oktober 2018 fattade rektor Björn Brorström beslut om att Högskolan i Borås ska ansöka om en anslutning till stadgarna och riktlinjerna. I samband med detta utsågs rektors ledningsråd till styrgrupp och en projektgrupp tillsattes för att handlägga projektet och ansökan. Under 2019 har projektgruppen arbetat med att skriva ansökan och identifiera utvecklingsområden och under början av 2020 har referensgrupper involverats i projektet. Slutlig ansökan kommer att skickas in till EURAXESS under hösten 2020.

Synpunkter och frågor

Projektet kräver en bred förankring i organisationen och att alla anställda, främst forskare men även övrig personal, ges möjlighet att lämna synpunkter. Detta har skett på olika sätt, bland annat genom workshops med referensgrupper med av akademichefer/förvaltningschef utsedda personer. Det har också funnits möjlighet att lämna synpunkter via ett webbformulär. 

Vill du lämna synpunkter eller har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta projekthandläggare Helena Gjertz.

Dokument och beslut

För att visa hur projektet framskrider kommer alla beslut och dokument som tas fram att samlas på sidan dokument och beslut.