Registrering

Riktlinje för registrering på programkurs vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (Dnr 926–20)

Antagning på programkurs vid Högskolan i Borås

I högskolans antagningsbeslut anges att man måste registrera sig på den utbildning man är antagen till för att inte förlorar platsen. Efter registrering på första kursen i ett program förekommer det registreringar löpande till programmets kurser. På Högskolan i Borås sker registrering på en programkurs i Ladok normalt från två veckor innan kursstart. För att registreras på programkurs krävs att studenten uppfyller kursens behörighetskrav innan kursen börjar. I de fall en student inte uppfyller kursens behörighetskrav i en programkurs vid kursstart kan frågan om senare registrering då behörighetskrav har uppnåtts aktualiseras. Formellt har en student inte rätt att delta i undervisningen om denne inte är och registrerad i en kurs. En icke registrerad student har normalt inte heller åtkomst till kursaktivitet och kursinformation.

Förutsättningar för registrering efter kursstart

Högskolan kan fatta beslut om att tillåta en student att registrera sig efter att kursen börjat under förutsättning att det av högskolan bedöms finnas ledig plats på kursen. I bedömningen av när en student kan registrera sig på en kurs som redan har startat ska de praktiska möjligheterna att påbörja kursen sent undersökas. Om en gruppindelning har skett tidigt i kursen som har betydelse för examination kan plats normalt inte tilldelas. Även tillgängliga lärar- och examinationsresurser ska bedömas avseende om ledig plats finns att tillgå. En vid kursstart obehörig student kan bli behörig efter kursstart om denne under tiden har uppnått förkunskapskraven. Studenter som väntar på resultatet av examination på behörighetsgivande kurs har intresse av resultatet inom en snävare tidsram än normalt. Enligt högskolans regler är rättningstiden som längst tre veckor eller 15 arbetsdagar efter provtillfället om behörig beslutsfattare ej beslutar annat.

Riktlinje

För att skapa ökad rättssäkerhet, tydliga och lika förutsättningar för studenter inför kursregistrering gäller följande:

  • Det åligger studenten att känna till och följa de regler och tider om kursregistrering som finns.
  • Det är studentens ansvar att registrera sig på programkurser och att uppfylla behörighetskraven när kurserna börjar.
  • Studenten ska i normalfallet, om ingenting annat anges i kursplan, inte kunna registrera sig på en kurs senare än en vecka efter kursstart.
  • Vid kurser med behörighetskrav förutsätter regeln att studenten i normalfallet givits minst ett tillfälle till omexamination av behörighetsgivande kurs/examination senast 15 dagar innan kursen startar. Om ett första tillfälle för omexamination av behörighetsgivande examination erbjuds senare än 15 arbetsdagar innan kursstart, ska studenten senast kunna registrera sig på kursen 15 dagar efter omexaminationstillfället.
  • Registrering efter att kursen är avslutad är i normalfallet inte möjlig.