Riktlinjer för rättssäker examination

Här kan du skriva ut riktlinjerna (pdf-format, uppdaterad 24 november 2014).

Kraven vid examination

Det ska vara tydligt vad som bedöms i examinationen och utifrån vilka kriterier läraren definierar de olika betygsstegen.

Obligatorisk närvaro får inte vara det enda kriteriet för godkänt.

Hinder för examination

Student som anser att högskolan bär ansvar för att studentens skriftliga tentamen förkommit, fått felaktig uppgift om dag eller tid för examination eller på grund av andra skäl ej ansetts ha uppfyllt examinationen ska i första hand ta kontakt med kursansvarig vid sin akademi.

Om studenten anser sig, på grund av särskilda skäl, förhindrad att deltaga i examinationen ska studenten, snarast, kontakta kursansvarig vid akademin för eventuell åtgärd.

Kodade prov

Med kodade prov/tentamen avses prov/tentamen där tentanden är anonym i förhållande till rättande lärare. Student som ej anmält sig inom föreskriven tid kan inte räkna med att prov genomförs anonymt.

Behörig beslutsfattare har att fatta beslut om användning av kodade prov.

Byte av examinator

En student har rätt till byte av examinator om hon/han underkänts två gånger i prov. Då rätten till obligatorisk praktik är begränsad till två tillfällen måste byte av examinator kunna begäras redan efter ett tillfälle.

I normalfallet ska, för praktik och examensarbete, handledare och examinator vara skilda personer. Begäran om byte av examinator ska vara skriftlig och inlämnas till Studentcentrum. Berört beslutsorgan har att fatta beslut i dessa ärenden.

Tidpunkt för examination

Examination skall, om möjligt, ske på ordinarie studietid

Identifikation

Examinator måste kunna identifiera att rätt student gjort examinationen.

Varje kurs måste innehålla examinationsformer där den enskilde studentens prestationer kan utskiljas.

Likabehandling

Studenter med funktionsnedsättning kan ha rätt till anpassad examination, både när det gäller utformning av själva examinationsuppgiften och när det gäller tillgängligheten till lokal där examinationen äger rum. Vilka åtgärder som kan bli aktuella avgörs från fall till fall av utbildningsansvarig akademi i samråd med handläggare för studenter med nedsättning och berörd student.

Det är inte otillåtet att förlägga tentamina till lördagar eller söndagar, men hänsyn bör tas till studenter som av religiösa skäl inte har möjlighet att delta i tentamina vid vissa religiösa helgdagar. (diskrimineringslagen 2008:567)

Examination/omexamination

Varje examination ska erbjudas vid minst fem (5) tillfällen, varav minst tre (3) inom loppet av ett år om inte något annat framkommer av kurs-planen. Detta gäller även på kurser som upphör.

När det gäller obligatorisk praktik ska studenten ha rätt till två praktiktillfällen.

Som huvudregel har studenten rätt att genomgå obegränsat antal omprov på en kurs, så länge kursen ges. Av 6 kap. 21§ HF följer emellertid att det finns en möjlighet att begränsa antalet provtillfällen på en kurs så länge studenten ges minst fem provtillfällen per kurs. Det är således möjligt att begränsa antal omprov om provtillfällena är ekonomiskt eller på annat sätt krävande för högskolan. Om provtillfällena är begränsade ska detta framgå av kursplanen. Detta gäller även i de fall det bedöms nödvändigt att begränsa antal tillfällen en examination ges inom loppet av ett år.

I samband med första examinationen ska möjlighet till omexamination normalt erbjudas inom åtta veckor. Senast i samband med ordinarieexaminationstillfälle ska studenten få information om när nytt examinationstillfälle kommer att ges.

Examinationsformen kan skilja sig åt mellan examinationstillfällena men kravet att omexaminationen examineras utifrån samma krav måste uppfyllas.

Vid kurser som förändrats bör omexaminationen baseras på aktuell kursplan och kurslitteratur.

Minst en gång/läsår, företrädesvis i augusti, ska studenten ges möjlighet att genomföra omexamination på samtliga kurser som givits och som studenten ej godkänts på under föregående läsår/termin, så kallade ”uppsamlingstentamen”.

När anses tentamen ägt rum

Student som deltagit i och fått tentamensuppgifterna vid examinationstillfället ska bedömas och betygsbeslut registreras i Ladok.

Examination på annan ort/annat land

Vid tentamen på annan ort gäller i huvudsak samma regler som vid tentamen som sker vid Högskolan i Borås. För att tentamen ska kunna genomföras på annan ort måste det säkerställas att riktlinjerna kommer att kunna följas och att skrivningstillfället kommer att hålla samma nivå som en ordinarie tentamen avseende rättssäkerheten. Ett ytterligare villkor för att examination ska kunna genomföras på annan ort är att den sker samma datum och samma tid som den ordinarie tentamen som ges i Högskolan i Borås lokaler.

För det fall att tentamen sker på annan ort måste det även finnas möjlighet att skicka tentamen på ett sätt som tillgodoser kravet på rättssäkerhet. Finner högskolan att så inte är fallet, kan tentamen på annan ort ej beviljas.

Riktlinjer avseende det praktiska genomförandet finns i ”Rutiner - examination på annan ort/annat land” (dnr 673-08-101).

Rättningstid och meddelande av betygsbeslut

Rättningstiden är som längst tre veckor eller 15 arbetsdagar efter provtillfället om behörig beslutsfattare ej beslutar annat. Meddelande av betygsbeslut bör ske i Mitt Konto inom en vecka efter betygsbeslut.

Inlämning av examination

Den form som examinator föreskriver angående formen för inlämning och granskning av prov/inlämningar måste följas.

Genomgång av examinationsresultat

Studenterna ska erbjudas möjlighet att få återkoppling på sin examination. Akademichef beslutar hur återkoppling närmare ska ske. Vid beslut om generell återkoppling - tentamensgenomgång, skriftligt lösningsförslag etc. - ska denna möjlighet erbjudas minst 10 arbetsdagar före nästa examinationstillfälle.

I övrigt är reglerna i 20 § förvaltningslagen tillämpliga.

Utlämnande av prov

Student som överväger att begära omprövning av betygsbeslut bör begära ut en kopia på sin originaltentamen i stället för att hämta ut originalet av tentamen. Om en student eller någon annan begär att få kopia på students tentamensskrivning ska en sådan lämnas ut (under förutsättning av originaltentamen ej är hämtad av tentanden).

Ändring av betygsbeslut

Betygsbeslut kan inte överklagas, däremot kan examinator ompröva sitt beslut och under vissa förutsättningar besluta om ett annat betyg.

Begäran av berörd student om omprövning av betygsbeslut ska göras skriftligt och bör inlämnas inom två veckor efter det att besked om betyg erhållits och innehålla en noggrann redovisning av skälen för begäran. Examinator ska ompröva betygsbeslutet så snart som möjligt, dock senast två veckor efter det att studentens begäran kom in. Examinators beslut ska motiveras skriftligen.

Gallring och bevarande

Högskolan i Borås studentrelaterade handlingar bevaras eller gallras i enlighet med arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2008:3). Hur högskolan tillämpar föreskrifterna är reglerat i så kallade arkivbildningsplaner.