Polislärare utanför Högskolan i Borås

Bakgrund

Det var i april 2017 som beskedet kom från den socialdemokratiska partikongressen om deras avsikt att kraftigt öka antalet polisanställda. För att göra detta uttrycktes det att två nya polisutbildningsorter behövs, vid sidan av polisutbildningarna vid Umeå universitet, Linnéuniversitetet i Växjö och Södertörns högskola i Stockholm. 

Redan i samband med kongressen omnämndes Borås som en stark kandidat i Västsverige. En satsning på polisutbildning var något som väl överensstämmer med Högskolan i Borås profil och sedan tidigare hade varit en viktig ambition för högskolan.

Ett förberedande arbete påbörjades under våren 2017 tillsammans med Borås Stad, Polismyndigheten och Studentkåren i Borås. Det konstaterades att Borås hade befintlig kompetens inom relevanta områden såsom infrastruktur och lokalmässiga förutsättningar, lärarkapacitet i relevanta ämnen och närhet i utbildning. Dessutom fanns en hög integration mellan teori och praktik i utbildning och forskning.

I juli 2017 gav regeringen i uppdrag till Polismyndigheten att utreda förutsättningarna för att etablera polisutbildning vid ytterligare två lärosäten i landet, ett i västra Sverige och ett i södra Sverige. 

Regeringen aviserade under hösten 2017 att det var angeläget att få fler poliser i södra Sverige och att en utbildning i regionen därmed behövde skyndas på. I oktober aviserade Högskolan i Borås och Borås Stad gemensamt till regeringen sitt intresse att bedriva polisutbildning i Borås. 14 november lämnades därefter en formell intresseanmälan in samtidigt som de södra lärosätena hade sin deadline. Malmö fick därefter besked om att de tilldelades polisutbildningen i södra Sverige.

Polismyndigheten aviserade därefter att de gick vidare med att undersöka förutsättningarna för en polisutbildning i Västsverige. 22 maj 2018 kom beskedet att de gjort bedömningen att det finns förutsättningar för en polisutbildning i Västsverige, och de redovisade det till regeringen tillsammans med ytterligare åtgärder för att klara det framtida kompetensbehovet.

30 maj 2018 lämnade Högskolan i Borås in en komplett intresseanmälan till Polismyndigheten. Övriga lärosäten i Västsverige som också anmälde sitt intresse för att starta polisutbildning var Högskolan i Halmstad och Högskolan Väst.

18 juni 2018 föreslog Polismyndigheten till regeringen att Högskolan i Borås ska bli det västsvenska lärosäte som startar polisutbildning. 

5 juli 2018 fattade regeringen slutligen beslut om att Högskolan i Borås är det lärosäte i Västsverige som får bedriva polisutbildning.