Utlysning av medel för ULF-projekt

Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund. Med praktiknära forskning avses sådan forskning som tar sin utgångspunkt i skolans egna behov av ny kunskap och bidrar till att utveckla undervisningen i skolväsendet och öka elevers och förskolans måluppfyllelse. Forskningsfrågorna som tas fram ska därför formuleras tillsammans av forskare och skolans yrkesverksamma för att forskningen ska utgå från verksamhetens behov på ett djupare plan. För att säkerställa att kunskap och erfarenheter får spridning förbinder sig båda parter att avrapportera och sprida resultaten av genomfört ULF-projekt.

ULF-avtalen ska vara hållbara över tid och kan innebära att man etablerar nya forskningsmiljöer och mötesplatser för lärosäte och skola, kombinationsanställningar och vetenskaplig kompetensutveckling för lärare.

ULF-avtalen ska också leda till vidareutveckling av kvalitet i såväl skolans verksamhet som i lärarutbildningarna på lärosätena samtidigt som det ger lärarstuderande möjlighet att medverka i processer där ny kunskap bildas genom forskning och professionens beprövade erfarenhet. Det är viktigt att vi har en förskola och skola på vetenskaplig grund, verksamheterna kan utvecklas och förbättras genom att forskningsförankras. Det är också viktigt att lärarutbildningen utvecklas och förbättras genom att ta del av kunskap och erfarenhet från praktiken. Poängen med ett kommande nationellt ULF-avtal är att det ger stadga och långsiktighet för denna samverkan.

Vem kan söka?

Skolor i kommuner som har samverkansavtal gällande VFU vid Högskolan i Borås.

När sker utlysningen?

Utlysning påbörjas den 1 februari varje år och pågår tills pengar avsatta för ULF-projekt är slut. Ansökningarna handläggs i den ordning de kommer in och det ska vara kvalificerade ansökningar för att de ska beaktas. Ansökningsformuläret finns tillgänglig på denna sida under tiden för utlysningen.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla

 • Sökandens namn och titel
 • Projektets namn
 • Sökandens arbetsgivare (Högskolan i Borås eller skolhuvudman)
 • Sökandes arbetsplats (institution, skolenhet eller motsvarande)
 • E-postadress och telefonnummer
 • Om ansökan gäller ett projekt på 12, 18 eller 24 månader
 • Om ansökan gäller ett projekt som även tidigare finansierats med hjälp av ULF-medel
 • Till detta ska också en projektskiss i pdf-format bifogas (max 2 A4-sidor).

Krav som bör beaktas i projektskissen

Projektet ska bedrivas i överensstämmelse med de övergripande inriktningar som beskrivs i projektplanen, regeringsuppdraget och ULF- överenskommelsen mellan lärosätena:

 • Projektets koppling till huvudmannens behov
 • Hur projektet ömsesidigt ska samverka mellan huvudman och lärosäte
 • Projektets vetenskapliga förankring
 • Projektets genomförbarhet

Ansökningsprocessen

En första granskning av inkomna ansökningar görs av institutionens forskningsråd. Rådet bedömer framför allt projektets genomförbarhet och dess vetenskapliga förankring. Rådet lämnar ett förslag på utvecklingsbara projekt till Styrgruppen för samverkan som väljer ut vilka projekt som ska utvecklas vidare.

Varje projekt som går vidare ska ha en namngiven ledare från skolverksamheten och en namngiven forskare från Högskolan som tillsammans ska utveckla projektansökan till komplett projekt med budget och avtal och sedan gemensamt driva projektet.

Observera att handlingar som sänds in till Högskolan i Borås är offentliga handlingar och att dessa således kan begäras ut i sin helhet av tredje part.

Ansökningar sker löpande.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Hur långt är projektet? *
Har projektet tidigare finansierats med hjälp av ULF-medel? *