Utveckling, lärande, forskning - ULF

Målet med ULF är att ta fram en infrastruktur som syftar till att utveckla och testa hållbara, långsiktiga samarbetsmodeller mellan lärosäten och skolor när det gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Tanken är att dessa samarbetsmodeller ska stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan, samt stärka kopplingen mellan pedagogisk forskning och praktik i skolorna. En viktig del av detta är att göra det möjligt för yrkesgrupper inom skolor, inte bara forskare inom den akademiska världen, att initiera forskning som är relevant för skolor. 

Högskolan i Borås är en del av GU-noden. En av fyra noder i Sverige som utgör ULF-verksamheten.

ULF vid Högskolan i Borås

Inom ramen för ULF-verksamheten bygger Högskolan i Borås en infrastruktur och arbetssätt i samverkan med skolhuvudmän i områden där högskolan bedriver lärarutbildning. Högskolan är ytterst ansvarig för ULF-verksamheten och leds av pro-prefekt för samverkan. Som verktyg i arbetet finns en styrgrupp bestående av representanter från skolverksamhet såväl som från högskolan.

ULF-projekt på Högskolan i Borås

Projektansökan på våren

Alla kommuner som har ett aktivt VFU-avtal med högskolan kan ansöka om projektmedel för ULF-finansiering av praktiknära forskning. Ansökningar sker löpande. Läs mer om hur ansökningen går till.

ULF-forum på hösten

Under hösten, i oktober månad, samlas skolpersonal och utbildningsforskare i ett ULF-forum för att utbyta kunskap och idéer om praktikbaserad forskning, presentationer från avslutade och pågående projekt och möjligheter för framtida gemensam vetenskapligt grundad verksamhet. Datum för höstens träff kommer att publiceras här längre fram.

Mer information

Kontakt

ULF vid Högskolan i Borås

Per Nordén, projektkoordinator

Kajsa Paulsson, nod-representant och ordförande i styrgrupp