Huvudmeny

Akademins styrdokument

Här samlar vi aktuella styrdokument, rutiner och riktlinjer för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 

Styrdokument

Organisations- och beslutsordning

I högskolans organisations- och beslutsordningar regleras internt hur verksamheten styrs och vilken funktion som beslutar vad. Här finns mer information om hur högskolan styrs.

Varje akademi har dessutom en egen organisations- och beslutsordning. Här kan du läsa beslutad organisations- och beslutsordning för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Vision, mål och strategier

Akademins vision, mål och strategi för utbildning och forskning beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet – utbildning och forskning – under kommande tioårsperiod, samt strategier som anger på vilket sätt verksamheten avser att nå uppsatta mål.

Principer för tjänstefördelning

Akademins principer för tjänstefördelning utgår från det lokala arbetstidsavtalet för lärare (Dnr: 663-16), vilket reglerar medarbetarnas arbetstid på högskoleövergripande nivå.  Principerna ligger till grund för hur arbetstid fördelas, för olika tjänstekategorier, samt hur tid för arbetsuppgifter justeras i olika situationer. 

Principer för tjänstefördelning vid A3

Uppdragsbeskrivning för programansvariga

Programråd

Syftet med programråden är att kvalitetssäkra relevans, samt forsknings- och professionsanknytning för akademins utbildningar, genom att erbjuda ett forum där externa och interna intressenter möts för att diskutera strategiska utbildningsfrågor.
 

Övrigt

Krisplan

Krishanteringsplan i händelse av olycka eller katastrof vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT är upprättad av HR och fastställd av akademichef att gälla från och med den 1 juli 2014. Här finner du bland annat information om vilka som ingår i akademins krisgrupp och vem som gör vad.

Krishanteringsplan i händelse av olycka eller katastrof vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (pdf)

Akademichefsbeslut: