Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Datorbaserat beslutsstöd för ambulanssjukvård


Den första bedömningen av patienten är av central betydelse för det fortsatta vårdandet. Ambulanssjukvården gör sin bedömning i ett personligt vårdmöte. Det kan dock vara svårt att avgöra vad som är den preliminära bedömningsdiagnosen.

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2015-12-31

Ett sätt att öka precisionen i bedömningen är att integrera ett beslutsstöd i bedömningsprocessen. Ett sådant stöd kan ge ett strukturerat arbetssätt,föreslå observationer och kontroller samt påminna om åtgärder som behöver göras.

I studien Datorbaserat beslutsstöd för ambulanssjukvård testas hypotesen att ett datorbaserat beslutstöd kan öka träffsäkerheten i bedömningen.

Fyra delstudier är planerade:

  1. Metaanalys av tillgänglig forskning.
  2. Utveckling av ett systematiskt beslutsstöd.
  3. En experimentell studie där ambulanssjuksköterskor utvärderar projektets nya beslutstöd för ambulanssjukvård utvecklat i en IT-plattform integrerad i ambulansjournalsystemet.
  4. Klinisk studie av det utvecklade beslutsstödet i reguljär ambulansverksamhet.

Ett förbättrat beslutsstöd kan öka träffsäkerheten i första bedömningen och därmed uppnås ökad patientsäkerhet samt ytterligare kvalitetssäkring av ambulanssjukvården.

Resultaten från första delstudien rapporteras under 2011.