PreHospen - Centrum för prehospital forskning

PreHospen är ett av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.

PreHospen - Centrum för prehospital forskning

PreHospens målsättning är att öka kunskapstillväxten inom det prehospitala området så att den tidiga vården av akut sjuka och skadade människor kan förbättras. Prehospens medlemmar består av professorer, docenter, lektorer, doktorander, kontaktpersoner från verksamheten och forskningskoordinator som arbetar flerprofessionellt för att vidareutveckla och förbättra vårdverksamheterna inom prehospital akutsjukvård.

Centrumbildningen presenterar och sprider kunskap genom egen forskning, utbildning och kontakter med övriga samhället. Särskilt uppmärksammas avhandlingar, vetenskapliga artiklar, rapporter som årligen presenteras i och utanför vetenskapssamhället. Forskarna är flitigt anlitade i olika typer av sakkunniguppdrag, t.ex. opponentskap, betygsnämnder, expertuppdrag på myndigheter och i organisationer. På motsvarande sätt synliggörs PreHospens kunskapsutveckling genom att i olika sammanhang producera läromedel och utbilda personal inom prehospital akutsjukvård. PreHospens forskargrupp deltar flitigt med föredrag och presentationer vid internationella forskar- och utbildningskonferenser/symposier.

Centrumbildningen kännetecknas av ett starkt tvärvetenskapligt fokus. PreHospens medlemmar har bakgrund som ambulanssjuksköterskor, läkare, informationsvetare och ingenjörer. Forskarna är disputerade i en rad olika ämnen som informationsvetenskap, vårdvetenskap, omvårdnad, vårdpedagogik, medicin, kvalitetsförbättringar och medicinteknik. PreHospen samverkar med nationella och internationella forskare och samarbetspartner inom sjukvårdsverksamheter och näringsliv.

Flertalet forskare i PreHospen är eller har nyligen varit kliniskt aktiva, vilket får genomslag i form av forskning som är kliniknära och med forskningsfrågor som har en stark förankring i vårdverksamheterna.

Vill du komma i kontakt med PreHospen? Ring eller mejla våra två föreståndare vars kontaktuppgifter du hittar nedan.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare

Nätverk

Samarbetspartner