Examination

Examination

Riktlinjer för rättssäker examination vid Högskolan i Borås (Dnr 190-10)

  • Studenten måste vara registrerad på kursen för att få examineras. Det åligger examinator att ha koll på detta. Lista på registrerade studenter kan du ta fram i Ladok.
  • Rättande lärare har 15 arbetsdagar för bedömning av examination.
  • Examinator har 5 arbetsdagar för rapportering och attestering av betygsbeslut i Ladok.
  • Kriterier för godkänd examination och, i förekommande fall, de olika stegen i en differentierad betygsskala ska formuleras för varje tentamen. Dessa ska vara kända för studenten före examinationstillfället. Kriterier för examinationen måste följa kursplanemålen.
  • Plagiatkontroll sker alltid i Urkund (Ouriginal) då uppgiftens karaktär är sådan att detta är möjlig.

Examinationstillfällen

När anses examinationen ägt rum?
Student som deltagit och fått tentamensuppgifterna vid tentamenstillfället ska bedömas och betygsbeslut registreras i Ladok. 

  • Inom varje kurs ska studenten erbjudas fem (5) examinationstillfällen inom loppet av ett och ett halvt år, varav minst tre (3) inom loppet av ett år.
  • Övergångsbestämmelser vid ny kursplan: Under en övergångsperiod om ett (1) år ska student erbjudas ytterligare tre tillfällen att examineras på den kursplan student är antagen till (dnr 988-10-512).
  • När kurs upphör ska student erbjudas åtta (8) tillfällen inom loppet av tre (3) år. Samtliga datum ska meddelas alternativt meddela hur studenten får vetskap om datumen. 

Omexamination

  • I normalfallet ska omexamination erbjudas inom åtta veckor efter första examinationstillfället. Vid salstentamen behövs ytterligare två veckor på grund av anmälningsperiod.
  • Omtentaveckor erbjuds alltid i mitten av augusti samt i början av januari. Tänk på att lägga till bedömande lärares signatur vid examinationstillfället i KronoX.

Genomgång av examensresultat

Studenterna har rätt till minst 14 dagar till inläsning för ny examination efter att resultatet på föregående tentamen har redovisats.

Återkoppling av tentamen sker vanligtvis individuellt skriftligt i eller i anslutning till studentens tentamensunderlag. Då tentamen är av sådan karaktär att individuell återkoppling inte sker ska gemensam tentamensgenomgång erbjudas.

Begäran om ny examinator

Ansvarig studierektor handlägger ärendet med hjälp av utbildningsutskottets sekreterare. Beslut fattas av utbildningsutskottet.