Rättssäker examination

Här kan du skriva ut riktlinjerna (pdf).

Kraven vid examination

Det ska vara tydligt vad som bedöms i examinationen och utifrån vilka kriterier läraren definierar de olika betygsstegen.

I det fall betygskriterier är bindande ska dessa anges i kursplan.

Obligatorisk närvaro får inte vara det enda kriteriet för godkänt.

Utformning av examination

Examinator avgör hur prov och andra examinationer ska utformas utifrån de examinationsformer som är beslutade i kursplanen. Examinationen ska vara utformad på ett sådant sätt att varje individs prestation i förhållande till fastställda lärandemål kan bedömas, så även vid grupparbeten.

Examinator bestämmer vilka poänggränser som gäller vid examination där poängsättning förekommer.

Samma betygsskalor ska användas vid ordinarie examination som vid omexamination om inget annat framgår av kursplan.

Examinator avgör vilka hjälpmedel som får tillämpas vid en examination och studenterna ska informeras om dessa på ett lämpligt sätt.

Hinder för examination

I det fall studenten anser att högskolan har orsakat hinder för genomförande av examination har studenten att anmäla detta till högskolan. I det fall högskolan efter utredning finner att högskolans agerande lett till att studenten inte kunnat genomföra examinationen, ska studenten erbjudas ny examination så snart som möjligt.

Om studenten anser sig, på grund av särskilda skäl (ex plötslig sjukdom) förhindrad att delta i examination, får studenten i normalfallet vänta med att tentera till nästa omexaminationstillfälle.

Kodade prov

Om examinationsformen möjliggör det, ska studenternas personuppgifter vara dolda för examinerande lärare vid bedömning av examination.

Skriftlig salstentamen ska alltid vara kodad.

På grund av jävsregler måste dock examinerande lärare få ta del av namnen på provdeltagarna innan betygsbeslut fattas.

Examinator

Betyg ska beslutas av en av högskolan särskilt utsedd lärare, examinator. Det kan förekomma att andra lärare utöver den som är utsedd till formell examinator deltar i examinationer. I betygsbeslut ska det framgå vilka som deltagit i beslutet förutom examinator. I normalfallet är, för praktik och examensarbete, handledare och examinator skilda personer.

En student har rätt till byte av examinator inför nästkommande examinationstillfälle om två examinationer genomförts och underkänts av samma examinator och inga särskilda skäl talar emot ett byte. Då rätten till obligatorisk praktik är begränsad till två tillfällen kan byte av examinator begäras redan efter ett tillfälle.

Begäran om byte av examinator görs till högskolan. Bifallet beslut om byte av examinator gäller enbart för nästkommande examinationstillfälle. Detsamma gäller vid underkännande av examensarbete.

Examinationsspråk

Högskolan har ingen skyldighet att examinera på annat språk än vad som anges inför kurstillfället.

Om en kurs ska ges på annat språk än svenska, måste det föreskrivas i kursplanen.

Rättssäker identifikation

Examinator måste kunna identifiera att rätt student gjort examinationen, oberoende vilken typ av examination som tillämpas. 

Tidpunkt för examination och likabehandling

Examination skall, om möjligt, ske på ordinarie studietid.

Student har med hänvisning till etiska eller religiösa övertygelser möjlighet att till högskolan ansöka om befrielse från ett obligatoriskt utbildningsmoment.

Studenter med av högskolan dokumenterad varaktig funktionsnedsättning har möjlighet att hos högskolan ansöka om anpassad examination. Vid bifall är det Högskolan som beslutar vilka stödåtgärder som ska tillämpas.

Examination

Som huvudregel har studenten rätt att genomgå obegränsat antal omprov på en kurs, så länge kursen ges. Av 6 kap. 21§ högskoleförordningen följer att det finns en möjlighet att begränsa antalet examinationstillfällen på en kurs så länge studenten ges minst fem (5) examinationstillfällen per kurs. Utöver vad som är reglerat i 6 kap. 21§ högskoleförordningen gäller vid högskolan i Borås att som huvudregel ska minst tre (3) av dessa tillfällen ges inom loppet av ett år om inte annat specifikt har beslutats. När det gäller obligatorisk praktik ska studenten ha rätt till två praktiktillfällen. Detta gäller även kurser som upphör att ges.

Det är således möjligt att begränsa antal omexaminationstillfällen/praktiktillfällen, men enbart i de fall en obegränsad rätt skulle leda till ett orimligt resursslöseri för högskolan. Om examinationstillfällena är begränsade ska detta framgå av kursplanen. Detta gäller även i de fall det bedöms nödvändigt att begränsa antal tillfällen en examination ges inom loppet av ett år.

En anmälan till examination ska inte räknas som ett förbrukat examinationstillfälle om studenten inte deltagit i examinationen. Detta innebär dock inte per automatik att studenten har lika många examinationstillfällen kvar utan kan hos högskolan ansöka om ytterligare tillfälle.

Omexamination

Möjlighet till omexamination ska normalt erbjudas inom åtta veckor räknat från datum för det första examinationstillfället. Senast i samband med ordinarie examinationstillfälle ska studenten få information om när nytt examinationstillfälle kommer att ges.

Examinationsformen kan skilja sig åt mellan examinationstillfällena men kravet att omexaminationen examineras utifrån samma krav måste uppfyllas.

Vid kurser som förändrats bör omexaminationen baseras på vid omexaminationstillfället aktuell kursplan. Om en kurs upphör att ges ska studenten ha möjlighet att omexamineras enligt den kursplan som gällde när denne antogs.

Minst en gång/läsår, företrädesvis i augusti, ska studenten ges möjlighet att genomföra omexamination på samtliga kurser som givits och som studenten ej godkänts på under föregående läsår/termin, så kallade ”uppsamlingstentamen”.

När anses tentamen ägt rum

Student som fått examinationsuppgifterna och deltagit i examinationen ska bedömas och betygsbeslut registreras i Ladok. Vid examination med digitala hjälpmedel anses examinationstillfället påbörjat när studenten öppnat upp aktuell examinationsuppgift, därefter kan studenten inte återkalla sin examinationsuppgift i syfte att undvika betygsättning.

Det kan finnas tillfällen vid examinationer där en student ligger nära gränsen för godkänt betyg. En examinator får då bestämma att berörd student får utföra kompletterande uppgifter istället för omexamination, men endast under förutsättning att det finns stöd för det i berörd kursplan.

Rättningstid och meddelande av betygsbeslut

Rättningstiden är som huvudregel längst 15 arbetsdagar efter examinationstillfället. Rättningstiden är tiden mellan examinationsdagen och den dag då betygsbesluten meddelas studenten i Ladok, tid för administration är inräknat i rättningstiden.

Examination på annan ort/annat land

Vid tentamen på annan ort gäller i huvudsak samma regler som vid tentamen som sker vid Högskolan i Borås. För att tentamen ska kunna genomföras på annan ort måste det säkerställas att riktlinjerna kommer att kunna följas och att skrivningstillfället kommer att hålla samma nivå som en ordinarie tentamen avseende rättssäkerheten. Ett ytterligare villkor för att examination ska kunna genomföras på annan ort är att den sker samma datum och samma tid som den ordinarie tentamen som ges i högskolan i Borås lokaler.

För det fall att tentamen sker på annan ort måste det även finnas möjlighet att skicka tentamen på ett sätt som tillgodoser kravet på rättssäkerhet. Finner högskolan att så inte är fallet, kan tentamen på annan ort ej beviljas.

Riktlinjer avseende det praktiska genomförandet finns i ”Rutiner - examination på annan ort/annat land” (dnr 673-08-101).

Inlämning av examination

Den form som examinator föreskriver angående formen för inlämning och granskning av examination/inlämningar ska följas.

Genomgång av examinationsresultat

Examinator är inte skyldig att motivera betygsbeslut när det fattas. En motivering ska däremot om möjligt lämnas i efterhand, om studenten begär det och det behövs för att studenten ska kunna ta till vara sin rätt (1 kap. 4a§ högskoleförordningen).

Vid beslut om generell återkoppling ska denna möjlighet erbjudas senast 10 arbetsdagar före omexamination.

I övrigt är reglerna i 32 § förvaltningslagen tillämpliga.

Betygsbeslut

Ett betygsbeslut kan endast fattas av en ensam examinator. Det finns däremot inga formella hinder mot att flera examinatorer betygssätter olika studenter vid ett examinationstillfälle men det är av stor vikt att man kan säkerställa att lika fall behandlas lika.

Omprövning av betygsbeslut

En student som önskar omprövning av sitt betyg ska motivera vad denne anser vara felaktig bedömning i relation till kursmålen i kursplanen.

Examinator ska ompröva betygsbeslutet så snart som möjligt efter det att studentens begäran inkommit.

Gallring och bevarande

Högskolans studentrelaterade handlingar bevaras eller gallras i enlighet med arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2008:3). Hur högskolan tillämpar föreskrifterna är reglerat i så kallade informationshanteringsplaner.

Disciplinära förseelser

Varje grundad misstanke om disciplinär förseelse ska skyndsamt anmälas till rektor för vidare utredning.

Riktlinjer för handläggningsprocessen återfinns i handläggningsordning för disciplinärenden vid högskolan i Borås (dnr 406-17).

SÄRSKILD VÄGLEDNING FÖR VISSA EXAMINATIONSFORMER

Muntlig examination

Muntliga examinationer ska dokumenteras på något sätt. Berörd akademi ansvarar för att det finns erforderlig dokumentation för att kunna ta ställning till en eventuell begäran om omprövning av betygsbeslut.

Verksamhetsförlagd utbildning VFU

Huvudregeln är att betyg ska sättas efter genomförd VFU, om en student avbryter sin VFU i förtid är huvudregeln att betygssättning inte ska ske.

Det är alltid examinator som fattar betygsbeslut. Handledarens roll är att ge rekommendationer utifrån studentens prestationer vid verksamhetsförlagd utbildning.

Gruppexamination

Gruppexaminationer ska utformas på så sätt att det är möjligt att bedöma varje enskild students prestation. Studenterna ska ges tydlig information om vilka bedömningskriterier som gäller för individuell bedömning.

Distansutbildning

I det fall studenter på distansutbildning behöver fullgöra examinationer eller andra obligatoriska moment genom fysisk närvaro bör det framgå av kursplan/utbildningsplan. Studenterna ska på ett tydligt sätt informeras om närvarokrav vid distansutbildning.

Examensarbete (uppsats)

Vanligtvis kräver inte examinator mycket omfattande revideringar av en students examensarbete när en handledare gett klartecken till att studenten tar sin uppsats till nästa steg i processen. Detta ska  inte tolkas som klartecken för ett godkänt betyg, det är alltid examinator som ensam fattar det slutliga beslutet om betyg.

Studenter som genomför sitt examensarbete har rätt till handledning under kurstillfället.

Beslut om ytterligare handledningstid kan vid behov fattas av berörd beslutsfattare efter samråd med kursansvarig.

Om en student inte blir färdig med examensarbetet under kurstiden är det praxis att, inom rimliga gränser, erbjuda handledning till dess att arbetet är färdigt.

Examination med digitala hjälpmedel

Det är tillåtet att behandla studenters personuppgifter i digitala hjälpmedel om det är nödvändigt för att genomföra examination. I huvudsak gäller att det är tillåtet att genomföra examination som inte spelas in och som inte innehåller inslag av övervakning eller kontroll av studenter. Det gäller även när studenter deltar med ljud och bild.

Inspelning är tillåtet för att få nödvändig dokumentation som underlag för examination och/eller bedömning av obligatoriska moment.

Realtidsströmning är tillåtet om det finns ett på förhand specificerat syfte med övervakningen, samt att det faktiskt är ett effektivt verktyg för att uppnå det ändamål som eftersträvas (ex att förebygga möjligheter till fusk).

Vid tekniska problem som leder till att student inte kan fullfölja examination får utredas om det är studenten eller högskolan som bär ansvaret för felet och om studenten bör erbjudas ett nytt examinationstillfälle eller får vänta till nästa omexaminationstillfälle.

Om riktlinjerna inte efterföljs

Student som anser att riktlinjerna för rättssäker examination inte efterföljs kan vända sig till ansvarig lärare eller motsvarande för att få hjälp. Studenten kan även vända sig direkt till studentkåren vid högskolan.

Studenten har också alltid rätt att inlämna ett formellt klagomål direkt till högskolan, som då utreds som ett formellt ärende.