Efter kurs

Inrapportering av resultat

Lärare/rapportör rapporterar resultat direkt i Ladok. Examinator attesterar betyg i kursen. Utbildningsadministratör hjälper till vid behov.

Återrapportering i Retendo

Återrapportering av resursförbrukning sker i Retendo. Deadline för återrapportering i Retendo är en månad  efter kursens slut. Det är kursansvariges ansvar att rapportera tillbaka till proprefekten om hur resurserna har använts.

Kursvärdering och kursrapport

En viktig del av högskolans kvalitetssystem för utbildning är de utvärderingar som görs av varje kurs och program. Rapporterna som tas fram blir sedan underlag för interna och externa bedömningar och för kvalitetssäkring av utbildningsområdet. Rapporterna utgör ett viktigt underlag för det löpande utvecklingsarbetet och för programråden där utbildningens kvalitet i relation till yrkeslivet och samhället diskuteras.

När kursansvarig skriver kursrapporten finns rutiner och mallar för kursrapport  att utgå ifrån.

Kursrapporten laddas upp av kursansvarig i Kursrapporter vid Högskolan i Borås i Canvas senast tre månader efter kursens slut. Kursrapporten ska också delges studenterna som läst kursen samt den nya studentgruppen nästa gång kursen ges.