Kursinformation

Målgruppen för kursinformationen är i första hand studenterna, men även kurslaget i sig och administrationen. Syftet med denna vägledning är att visa på den gemensam basnivå för kursinformationen för ovanstående utbildningar samt vara en hjälp för kurslaget vid planering av kurstillfällen.

Texten på denna sida är hämtad från arbetsmaterialet "Vägledning för utformning av kursinformation för Förskollärarutbildningen, Grundlärarutbildningen, Ämneslärarutbildningen, Masterprogrammet i pedagogiskt arbete samt fristående kurser med inriktning på pedagogik och lärande" som planeras ersätta Regler för kursinformation vid institutionen för pedagogik (dnr 516-12-502).

Definitioner

 • Ladokkoden (kurskoden) är det officiella namnet på kursen och ska alltid kommuniceras.
 • Kursinformation är det gemensamma begreppet för all information som rör kursen.
 • Examinationer benämns med är de titlar och provkoder som är angivna i Ladok.

Övergripande bestämmelser

 • Canvas ska användas som utgångsläge för all kursinformation.
 • All kursinformation ska vara tillgänglig för student och kurslag före kursstart.
 • Eventuella ändringar i kursinformationen meddelas alltid via anslag i Canvas.
 • Kursinformationen kan vara samlad i ett dokument, en s.k. kurshandbok eller som innehållssidor i Canvas. Oavsett vilken form ska kursinformationen ska vara tydlig, lätt att förstå och strukturerad på ett tillgängligt sätt.
 • Kursplan inklusive litteraturlista, schema och allmän VFU-information ska alltid kommuniceras via länk till webbplatsen där respektive originaldokument finns. Med andra ord är det ej tillåtet att exempelvis lägga in kopior på kursplanen i kurshandboken.

Basnivå för kursinformation

 • Uppgifter på kursansvarig, kurslag och examinator för kursen
 • Länk till aktuell kursplan inklusive litteraturlista
 • Länk till schemat i KronoX
 • ”Titel” på moment, tidpunkt, plats och lärarsignatur ska framgå i schemat i KronoX
 • ”Titel” följt av beskrivning av innehåll i momentet görs i pingpong antingen i kurshandbok eller i innehållssida
 • Varje moment ska, där det är relevant, ha litteraturhänvisning
 • Länk till allmän VFU-information samt information om mentorsverksamhet
 • Relevant VFU-information avseende aktuell kurs
 • Examinationer och dess innehåll samt poängantal
 • Koppling mellan kursmål och examinationer
 • Kriterier för G respektive VG
 • Samtliga fem examinationstillfällen ska tillsammans med bedömande lärares signatur vara angivna i KronoX