Mentorsverksamhet

Förutsättningar

Mentorsverksamheten startar från och med det att studenterna börjar termin två. De blir då placerade i grupper om cirka tio studenter. En verksam lärare, förskollärare knyts till gruppen. Tre gånger per termin á 1½ timma under resterande del av utbildningen kommer grupperna att träffas. Onsdag eftermiddag är studenterna undervisningsfria till förmån för träffarna. Däremot är det inte säkert att träffarna kommer att ligga just då. Det görs upp i samråd mellan mentorn och gruppen. Behovet av att träffas är ofta stort efter genomförd VFU, därför kan det vara bra att se när den ligger. En av studenterna fungerar oftast som kontaktperson och samordnare för gruppen. Utgångspunkten för träffarna är högskolan men platsen kan utifrån behov variera.

I kurshandboken ska det stå en text om mentorsverksamheten från och med termin 2.

Mentorsverksamheten är obligatorisk för studenterna och ger sammanlagt 1 hp under hela utbildningen. Missade träffar måste på något sätt kompletteras. En träff kan kompletteras i samråd med gruppen och mentorn, fler än en/termin kräver en annan komplettering. Studenterna förväntas också ha ett aktivt deltagande under träffarna. Mentorerna för närvaro samt rapporterar in detta till samordnare i slutet av varje termin. Då bifogas även arvodesblanketten (under Personal/Anvisningar och regler/Anställningsinformation/Löner och förmåner/Arvode). Ett arvode delas ut terminsvis till mentorerna och baseras på resväg till högskolan.

Mentorerna inbjuds till ett möte per termin där det ges möjlighet att dela erfarenheter med andra mentorer samt att ibland få ta del av en föreläsning. Inför studenternas mentorsverksamhetsstart så erbjuds de och deras blivande mentorer till en informations- och mötesträff vid terminsstart. På högskolan i Borås ges också en mentorsutbildning.

Innehåll

Studenterna är bärare av information om till exempel kurshandbok, schema med mera. Det är även studenterna som har ansvaret för träffarnas innehåll. Deras behov ska styra innehållet. Det ska finnas möjligheter att diskutera både teori och praktik och kanske framförallt kopplingen dem emellan. Mentorsverksamheten ska koncentreras på reflektion och diskussion. Mentors roll blir att vara lyhörd för studenternas frågor och stimulera till bearbetning av dessa utifrån yrkesrollen.

Kurslaget får gärna tipsa studenterna om samtalsinnehåll utifrån aktuellt kursinnehåll.