Övrig information

Bibliotek

bibliotekets webbsida kan sökningar göras i bibliotekets katalog och i olika ämnesdatabaser. Det går också att låna och reservera böcker via hemsidan. För information om öppettider mm se bibliotekets webbsida.

Kontaktpersoner på biblioteket

  • Ansvarig inköp av litteratur till polisutbildningen:
    Lena Holmberg, lena.holmberg@hb.se
  • Ansvariga för bibliotekets undervisning mot polisstudenterna:
    Lena Wadell, lena.wadell@hb.se

Tänk på att skicka in kurslistor i god tid innan kurs startar till biblioteket.

Inköp av egen litteratur att ha på arbetsrummet.

Vid användande av utländska fulltextdatabaser ingår ofta fria utskrifter med möjlighet att dela med studenter på lärplattformar. (då gäller inte 15/15-regeln). För mer information, vänligen kontakta: Martin Borg, bibliotekarie, martin.borg@hb.se.

Polisbiblioteket

Vid enheten finns ett litet metodbibliotek i hus P som är till för enhetens personal för kortare lån av enhetens böcker.

Fil- och dokumenthantering

På datorn finns en area som kallas G: där alla kan lägga upp gemensamma dokument. Där finner en dokument för aktuell utbildning såsom ormar, terminsöversikt, klasslistor m.m.
G:\A4-Utbildning

Det finns även en area som heter F: det är den anställdes personliga area där man kan lagra filer.

För att få åtkomst till dina filer på F: och G: hemifrån kan du med fördel koppla upp dig via en så kallad VPN-tunnel. Kontakta IT för att få hjälp att komma igång om du behöver detta.

Företagshälsovård för anställda vid Högskolan i Borås

Falck är högskolans leverantör av företagshälsovård. Falck har förbundit sig att utföra företagshälsovård för anställda inom högskolan i den omfattning och på de villkor som anges på högskolans webbsida.

Intern information

All löpande information inom akademin sker primärt via e-post. Information finns även tillgänglig på anställdwebben för Akademin för polisiärt arbete.

Kaffe

Högskolan tillhandahåller med kaffeautomater och gratis kaffe/te. Det är alla medarbetares ansvar att medverka till en trevlig arbetsmiljö och däri ingår att hålla snyggt i personalrummet och i övriga gemensamma utrymmen.

Skriva ut och kopiera

Högskolans skrivare är kopplade till ett system som heter Print and Collect. Det innebär att när du skriver ut ett dokument så skickas det till en server som är kopplade till samtliga multifunktionsskrivare på högskolan, och du kan därmed välja vilken maskin du vill hämta ut din utskrift från. När du hämtar ut din utskrift måste du använda ditt chip.

Högskolan har ett avtal med Bonus Presskopia som ger lärare rätt att kopiera litteratur (bok, häfte, tidning, tidskrift o.s.v.) som ett komplement till den obligatoriska förlagsutgivna kurslitteraturen. Det är enligt avtalet tillåtet att kopiera 15%, dock inte mer än 15 sidor, ur ett verk under samma läsår och för samma studenter.

För kopiering utöver avtalet kan lärare ansöka om tillstånd hos Bonus Presskopia. Avtalet gäller enbart fotokopiering från papper till papper, d.v.s. det är inte tillåtet att scanna in artiklar och publicera dem på ett intranät (Canvas) eller att trycka ut artiklar från internet för att sedan kopiera dem.

Terminstider

Terminstider

Lokaler

Lokalöversikt

Tillgång till omklädningsrum och grepphall ges alla dagar kl. 07–22.
Möjlighet att träna i grepphallen finns om den inte är bokad.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling präglar högskolans utbildning, forskning och verksamhetsstöd.

Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är:

  • Internationella styrdokument främst FN:s 17 hållbarhetsmål
  • Nationella miljömål, främst generationsmålet och mål om begränsad klimatpåverkan
  • Högskolelagen som betonar högskolors ansvar att verka för en ”hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa” (1 kap 5§).

En central uppgift för högskolan är att bidra till att studenter under studietiden och i sina professioner medverkar i byggandet av ett framtida hållbart samhälle. Högskolans forskning kring hållbar utveckling prioriteras. Genom att stödja gränsöverskridande samverkan främjas mångfalden av idéer och skilda perspektiv. Detta bidrar till ökad kvalitet i såväl utbildning som forskning.Högskolan är ett miljöcertifierat lärosäte och ska fortsätta att driva ett framgångsrikt systematiskt förbättringsarbete för att förebygga och minimera den samlade miljöbelastningen samt främja ett socialt ansvarstagande i den egna verksamheten och i relationen med
externa aktörer, lokalt och globalt. Den ökade integrationen av hållbar utveckling i högskolans verksamhet ska ske utifrån ett helhetsperspektiv med beaktande av den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen. En förutsättning för långsiktig framgång i hållbarhetsarbetet är att högskolans medarbetare och studenter aktivt bidrar till en fortsatt utveckling mot ett hållbart lärosäte.

En verksamhet präglad av hållbar utveckling är en självklarhet för Högskolan i Borås. Tillsammans kan vi genom både utbildning och forskning bidra till en gynnsam samhällsutveckling. Inom organisationen är viktiga aspekter att främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt att minska miljöbelastningen från den dagliga verksamheten. Högskolan i Borås är ett lärosäte som år efter år ligger i topp i undersökningar kring hållbar utveckling och miljöledningsarbete. Högskolan har ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. Centralt på högskolan finns en samordnare som leder arbetet med att integrera hållbar utveckling i verksamheten.

Internationalisering

Internationella perspektiv och gränsöverskridande kunskapsutbyten och kontakter är en naturlig del av högre utbildning och forskning. Den kontext som lärosäten världen över verkar i präglas av en mångfald och spännvidd av olika synsätt, ideologier och värden.

Mot bakgrund av den intensifierade globalisering som har ägt rum de senaste decennierna är vikten av en internationaliserad akademi mer aktuell än någonsin. Den högre utbildningen och forskningen möter nya krav, förutsättningar och villkor i en kontext där utbildnings och forsnings kvalitet också utsätts för internationell konkurrens. I en globaliserad värld får lärosätena vidare en allt viktigare roll vad gäller dess uppdrag att främja demokrati, tolerans och ömsesidigt kunskapsutbyte människor emellan, men också att förbereda studenter på att kunna verka i ett internationaliserat arbetsliv och samhälle.

Internationalisering vid Högskolan i Borås är inte bara en kvalitetsindikator, utan en integrerad del i arbetet för uppfyllandet av högskolans mål och visioner. Därmed bidrar internationaliseringsarbetet vid Högskolan i Borås till att sätta studenternas lärande i centrum, till att öka andelen forskning, samt till det fortsatta byggandet av kompletta akademiska miljöer.

Högskolan i Borås har en viktig uppgift att bedriva forskning som riktar sig mot globala utmaningar samt ge sina studenter förutsättningar att agera på den internationella arenan utomlands och i Sverige. Oavsett om studenterna kommer att verka i Sverige eller utomlands kommer de att möta ett samhälle och yrkesliv som är präglat av globala perspektiv. Internationalisering är en given del av alla framtidsorienterade professioner och nödvändigt för att skapa goda levnadsförutsättningar nu och i framtiden.

Internationalisering inom ramen för Akademin för polisiärt arbete handlar bland annat om att skapa förståelse för hur förhållanden i omvärlden påverkar polisens uppdrag i Sverige, svenska polisens internationella roll och samarbete kring brottsbekämpning av gränsöverskridande brottslighet samt brottsförebyggande arbete. Akademin hanterar internationaliseringsstrategier på strategisk och operativ nivå.