Vår värdegrund – Engagemang, lärande och delaktighet

Vår värdegrund

Syftet med värdegrunden är att synliggöra hur vi arbetar med vårt professionella förhållningssätt, dels i relationer kollegor emellan, men också i relationer mellan studenter, lärare och andra medarbetare. Värdegrunden är ett komplement till den statliga värdegrunden och Polismyndighetens värdegrund, vilka betonar juridiska aspekter av arbetsmiljöarbete. Vår värdegrund fokuserar snarare på det relationella förhållningssättet i vår arbets- och lärandemiljö.

Värdegrunden har tagits fram gemensamt av alla medarbetare vid akademin.

Våra begrepp

Engagemang

Vår drivkraft och vilja att utveckla och utvecklas grundar sig i en stolthet för vårt yrke och vår utbildning. Genom nyfikenhet, öppenhet och samverkan skapar vi en utbildningsmiljö som bygger på engagemang.

Lärande

Lärandeklimatet och arbetsmiljön präglas av vetgirighet, kompetens och professionalitet som lägger grunden för självständiga, trygga studenter och medarbetare. Vi förenar akademiskt gränsöverskridande och erfarenhetsbaserat lärande.

Delaktighet

Tillsammans tar vi ansvar för att aktivt stötta, hjälpa och inkludera varandra. Med ett prestigelöst förhållningssätt och ett respektfullt bemötande bygger vi tillit, gemenskap och delaktighet.

Elden som symbol

Elden har i urminnes tider varit viktig för människans överlevnad och skydd. Elden är en källa för värme, trygghet, gemenskap och ljus. Det är runt elden vi samlas för att berätta våra historier och där kunskap förmedlas. Elden symboliserar att vi alla brinner för det gemensamma målet att utbilda Sveriges tryggaste och bästa poliser.

Symbol och presentationer