Antagning och registrering

Antagning sker centralt för högskolan och studierektorer involveras i antagningsprocessen endast i de fall motsvarandebedömningar måste göras. Reserv-antagning till program och fristående kurser hanteras av utbildningsadministratörer på respektive akademi.

Ovanstående beskriver den normala antagningsprocessen till utbildningsprogram och fristående kurser. Därutöver sker också antagning till senare del av utbildningsprogram.

Efter antagning till utbildningsprogram eller fristående kurs måste studenten själv registrera sig på utbildningsprogrammet eller den fristående kursen. I utbildningsprogrammen registrerar sig studenterna också fortlöpande på de i programmet ingående kurserna. 

Antagning till utbildningsprogram eller fristående kurs (normalfallet)

Antagning till utbildningsprogram eller fristående kurs följer, oavsett om det handlar om ordinarie antagning eller reservantagning, regler och rutiner som är gemensamma för hela högskolan.

Ordinarie antagning sköts centralt av högskolan, av medarbetare på Antagningsenheten, vid avdelningen för Utbildningsstöd.

Reservantagningen sköts av utbildningsadministratörer på respektive akademi och påbörjas i normalfallet efter urval 2 någon gång i mitten av augusti / januari. Reservantagning kan ske före urval 2 till vissa utbildningsprogram. Vid reservantagning får sökande (rangordnade enligt lista) ett e-postmeddelande som måste besvaras inom 24 timmar. Reservantagning kan ske upp till tre veckor efter terminsstart men det är vanligt med en reservantagningsperiod som bara sträcker sig två veckor in på terminen.

Tidigarelagd antagning för specialistsjuksköterskeutbildningar och barnmorskeutbildning

För att bättre tillgodose studenternas möjlighet att få tjänstledighet för studier och för att möta vårdverksamheternas behov att planera sin personalsituation har akademin tidigarelagt antagningen till specialist- och barnmorskeutbildning.

Antagning till senare del av utbildningsprogram

I vissa fall söker studenter till senare del av ett utbildningsprogram. Detta kan ske om en student påbörjat en likvärdig utbildning på Högskolan i Borås, eller på annat lärosäte. Sökande måste ha minst en termin avklarade studier på nuvarande utbildning. Antagningen sker, i mån av plats, till andra terminen eller senare terminer på utbildningsprogrammet.

För att en student ska kunna bli antagen till senare del av utbildningsprogram krävs att studenten har grundläggande behörighet, samt uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för programmet. Studentens studieresultat ska också svara mot tidigare terminer på programmet än den terminen som den sökande vill bli antagen till. Rangordning kan i förekommande fall behöva göras av de sökande efter avklarade högskolepoäng. Ansökningarna granskas av studierektor, i samråd med programansvarig, som utöver studieresultat även avgör om det finns plats på programmet. Formellt beslut om antagning fattas av handläggare vid Antagningsenheten.

Antagning till valbara kurser i utbildningsprogram

Vissa av akademins utbildningsprogram har i sina senare år valbara kurser. Registrering på kurser inom inriktningar eller valbara kurser sker endast under förutsättning att studenten uppfyller förkunskapskraven på kursen.

För utbildningar inom Administratörsprogrammet/Offentlig förvaltning och i Magisterprogram i hållbar organisering beslutar programansvariga om programmets utbud av valbara kurser, inom ramen för befintlig utbildningsplan.

Registreringar på kurser som ingår i utbildningsprogram

När en student är antagen och registrerad på ett utbildningsprogram, ska studenten även registrera sig på de kurser som ingår i programmet. Förutsättningen för att kunna registrera sig på en kurs är att förkunskapskraven för kursen är uppfyllda. Förkunskapskraven finns i respektive kursplan. Registreringstillfällen skapas i Ladok till kurser inom respektive utbildningsprogram av respektive akademis utbildningsadministratörer. Registreringen inleds 1-2 veckor före respektive läsperiod och stängs 1-2 veckor in i läsperioden.

I de fall studenten inte uppfyller förkunskapskraven för en kurs så kan studenten ansöka om undantag från dessa förkunskapskrav, så kallad dispens. Beslut om undantag från förkunskapskrav grundar sig på en bedömning av studentens möjligheter att klara sig kursen, trots att dokumenterade förkunskaper saknas. Beslutfattare i dessa ärenden är studierektor, som i sin handläggning av dessa ärenden har stöd av kurs- och/eller programansvariga. I de fall då studenten inte beviljas dispens får studenten ansöka om studieuppehåll och när förkunskapskraven är uppfyllda kan studenten ansöka om återupptagande av studier före 15 april respektive 15 oktober.

Länkar – Antagning och registrering

Mer information om högskolans arbete med antagning

Akademin för vård, arbetsliv och välfärds organisations- och beslutsordning