Kvalitetsarbete

Följande information tar sin utgångspunkt i högskolans visualisering av kvalitetsprocessen för utbildning. Informationen syftar att ge en vidare och fördjupad förståelse om hur vi arbetar med kvalitetsprocessens olika delar.

Information riktar sig till alla högskolans medarbetare och i synnerhet de medarbetare som inom ramen för sina tjänster är direkt ansvariga för eller involverade i det kontinuerliga och systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetet genomförs vid högskolan utifrån fyra ledord:

Integrerat – Kvalitet i verksamheten erhålls genom anställdas och studenters dagliga arbetsuppgifter och interaktioner. Anställda och studenter ska vara delaktiga och engagerade i att utveckla verksamhetens kvalitet.

Transparent – Högskolans interna information ska ge goda förutsättningar för att anställda och studenter ska ta del av de mål, prioriteringar och förutsättningar som gäller för det egna arbetet och de rutiner som ska leda fram till målen. Information om resultaten av genomförda kvalitetsgranskningar ska vara lättillgänglig för anställda, studenter och omvärlden.

Enhetligt – Kvalitetssäkrande rutiner ska utformas lika för utbildning och forskning vid högskolan såvida det inte finns synnerliga skäl till olikheter. Enhetligheten skapar tydlighet, rättssäkerhet och effektivitet.

Skarpt – Högskolan genomför regelbundna oberoende granskningar av hur kvalitet säkerställs i verksamheten och åtgärdar skyndsamt eventuella brister.