Uppdrag som utbildningsansvarig för Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Utbildningsansvarig utses av prefekt efter internt utlysningsförfarande och samråd med berörda ämneskollegier. Där det är lämpligt och förutsättningar finns kan två lärare samarbeta i uppdraget.

Arbetsuppgifter och ansvar

Huvuduppgiften för utbildningsansvarig(a) är att sörja för hög kvalitet inom givna ramar och innebär kollegialt ansvar för utbildningens innehåll, kvalitet och utveckling utifrån de beslut och riktlinjer som fattats av akademiledning eller anges i högskolans övergripande styrdokument.

I utbildningsansvarigs arbetsuppgifter ingår normalt följande:

 • i samråd med ämneskollegiet driva utveckling av utbildningen för att säkerställa god vetenskaplig kvalitet, forskningsanknytning i utbildningen
 • stimulera till pedagogisk och didaktisk utveckling inom utbildningen
 • ansvara för att kvalitetsarbete och utvärderingar genomförs enligt högskolans aktuella riktlinjer och rutiner, och att kursrapporten delges ansvarig chef, lärarlag och studenter
 • ansvara för integration av dimensionerna internationalisering, hållbarhet, samverkan/arbetslivsanknytning i utbildningen
 • i förekommande fall på delegation från prefekt och med handläggningsstöd (från verksamhetsstöd) besluta i studentärenden
 • samverka och kommunicera internt och externt med berörda funktioner och med intressenter angående utbildningens innehåll, kvalitet och i frågor som rör utbildningsplanering
 • samarbeta med akademikommunikatör och kommunikationsteam för att säkerställa information och marknadsföring av utbildningen
 • ansvara för information om utbildningen och kommunikation med nyantagna och befintliga studenter
 • tillse att studenter ges möjlighet till inflytande över utbildningen och dess utveckling
 • sammankalla och leda kollegiala möten med lärare och kursansvariga som ingår i utbildningen.

Kravprofil

Krav för uppdraget är en grundanställning som lärare vid Högskolan i Borås. Sökande behöver inte vara disputerad, men däremot ha lägst magisterexamen med relevans för utbildningsområdet.

Övriga krav:

 • att ha undervisat inom utbildningar av relevans för området ledarskap och organisering inom vård och omsorg
 • förmåga att tillsammans med kollegorna utveckla och förvalta högre utbildning med god kvalitet inom givna ramar
 • förmåga att samarbeta och kommunicera med berörda parter, så som ledning, kollegor, studenter och externa intressenter
 • engagemang för samverkan med professionsfält/verksamheter.

Meriterande:

 • att ha undervisat inom ledarskap och organisering inom vård och omsorg
 • god kunskap om området ledarskap och organisering inom vård och omsorg, med inriktning mot äldreomsorg
 • dokumenterad erfarenhet av att leda och genomföra förändringsarbete, särskilt i akademisk verksamhet.

Uppdragets villkor

Tidsperiod: i normalfallet 3 år med möjlighet till förlängning.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Omfattning: utifrån högskolans riktlinjer, aktuella behov och överenskommelse

Kontakt

Upplysningar om uppdragen lämnas av prefekt Claes Lennartsson och proprefekt Annette Nygård via telefon eller e-post.

Kontakt Claes Lennartsson

Kontakt Annette Nygård

Intresseanmälan

Intresseanmälan skickas till prefekt, företrädesvis via e-post. Intresseanmälan ska innehålla en kort beskrivning av din bakgrund och varför du är intresserad av och lämplig för uppdraget, samt (om möjligt) ett enkelt CV.

Välkommen med din intresseanmälan senast 14 maj 2024.