Aktuellt på VS, november 2021

Vad händer på Verksamhetsstöd (VS) just nu? Här ger några av avdelningscheferna en kort uppdatering om vad som är aktuellt på respektive avdelning just nu.

Bibliotek

Biblioteket har från och med 8 november återigen öppet på kvällar och helger, det vill säga samma öppettider som före pandemin. Vi fortsätter samtidigt att erbjuda support, handledning och undervisning på distans.

Högskolan har fått en donation från Gunnar Ivarssons stiftelse i form av en skulptur av Lars-Åke Åberg. Skulpturen är placerad på plan 2 i biblioteket, men är i skrivande stund ännu inte invigd och avtäckt.

Biblioteket har fått i uppdrag att vara samordnande för EduTech och rekrytering av IKT-pedagoger pågår.

Vi vill passa på att bjuda in till biblioteksfrukost (i zoom) den 10 december, när kollegor på biblioteket tipsar om böcker. 

Campus och hållbarhet

Miljörevision

I december har vi extern miljörevision under två dagar. Vi har ett certifierat miljöledningssystem på Högskola i Borås och varje år görs två revisioner för att se att vi följer regelverket. På våren gör våra interna revisorer en genomgång och under hösten görs granskningen av externa revisorer.

Genomgång av campus

Tillsammans med våra två största fastighetsägare Akademiska hus och Kanico kommer vi i december genomföra en Campusvandring. Vi går då igenom hela Campus för att identifiera förbättringsmöjligheter och möjliga framtida ombyggnadsprojekt.

Utvecklingsprojekt

Två spännande utvecklingsprojekt kommer att genomföras tillsammans med vår fastighetsägare Akademiska hus. Vi ska skapa någon form av utomhusarbetsplats eller mötesmiljö på Akademiplatsen utanför Sandgärdet. Vi ska även utreda möjligheten att skapa en ny spännande utbildningsmiljö i M401. Till båda dessa projekt kommer vi att bilda projektgrupper där vi ger anställda som är intresserade möjlighet att vara med. Tycker du att något av projekten låter spännande, håll utkik och anmäl dig när vi skapar grupperna!

Vi planerar för fler miljöer för hybridundervisning. Miljöer för hybridundervisning ska möjliggöra för den enskilde studenten att kunna välja om denne ska följa en föreläsning eller delta i ett seminarium på plats eller via distans. Det här arbetar vi fram tillsammans med IT-avdelningen och EduTech-teamet.

HR

Nytt chefsprogram

Under hösten har HR tillsammans med företrädare från verksamheten och facklig medverkan arbetat fram ett nytt och omfattande chefsprogram innehållande utbildningar, seminarier och ledarskapsutvecklingsprogram för högskolans alla chefer. Programmet inleds med en upptaktsdag 3 december och därefter följer aktiviteter utifrån en årlig planering. HR kommer att samordna alla aktiviteter och verksamhetschefer är ansvariga för att chefer genomgår planerat program.

Arbetsmiljöstruktur

Under 2021 har HR tagit ett omtag kring arbetsmiljöarbetet – två digitala arbetsmiljöutbildningar har genomförts och just nu pågår ett arbete med att ta fram nya Arbetsmiljömål för 2022–2024. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet. Nytt SAM-årshjul för 2022 och en ny övergripande handlingsplan för det systematiska arbetet ska tas fram och beslutas innan årsskiftet

Efter en inspektion av Arbetsmiljöverket förstärker vi rutinerna för kränkande särbehandling för både medarbetare och studenter och en fördjupad riskbedömning med handlingsplan utifrån medarbetarenkäten 2021 med inriktning mot risker för kränkande särbehandling ska vara klar senast 31 december. Då högskolan som utbildningsanordnare har samma ansvar för studenters arbetsmiljö föreslås nu ett studiemiljöråd kopplat till skyddsorganisationen med särskild inriktning på studenters arbetsmiljö och arbetet med en diskrimineringsfri studiemiljö. Under 2022 kommer HR även att arbeta med att strukturera högskolans arbetsmiljöarbete för studenter.

Ny rehab-process

Arbetet med att ta fram en tydlig Rehab-process är klart. Rehab-processen finns i chefshandboken och en Rehab-folder har tryckts upp, också tillgänglig hos HR. Rehab-foldern finns att hämta på webben och är tänkt att användas som stöd för medarbetaren när en rehabiliteringsprocess startar upp och hur den sedan följer en steg för steg-process.

Gymmet

Ett fortsatt arbete med gymmet pågår, närmast med att ta fram digitala instruktioner för varje maskin.

Översyn Lika villkor

HR har tillsammans med rektors stab inlett ett arbete med att ta fram en ny arbetsstruktur för högskolans arbete med Lika villkor med både perspektiven anställda och studenter. Arbetsstrukturen planeras utgå helt från Diskrimineringslagens krav.

Från hemarbete till distansarbete

Arbetet med att ta fram en lokal riktlinje för distansarbete är klar och börjar gälla från och med 1 januari 2022 till och med 28 februari 2023. Det är nu möjligt att lämna intresse till sin chef om att få möjlighet att arbete på distans från och med 1 januari 2022. Innan distansarbete kan vara aktuellt ska en individuell överenskommelse skrivas mellan medarbetare och chef. En mall för det finns i den lokala riktlinjen. Möjligheten till distansarbete utgår från verksamhetens krav och behov.

RALS 2021

Nu pågår årets löneöversyn med målet att vi ska kunna betala ut nya löner med januarilönen.

Villkorsavtalet

Inom kort ska HR tillsammans med fackliga parter genomföra den årliga översynen av vårt lokala villkorsavtal.

Ekonomi

På Avdelningen Ekonomi går vi in i en intensiv period med bokslutsarbete. Förberedelserna är redan igång och sedan pågår bokslutsarbetet ända in i februari.
Nyligen infördes e-beställning vid inköp av litteratur. Det innebär att alla beställningar ska gå via Proceedo.

IT

Migrering av filserver

Ett stort projekt som pågår nu är förberedelser inför migrering av filservrar. Detta innebär att flytta det som vi i dagligt tal kallar för F: och G: till nya Microsoftbaserade servrar. Detta innebär på sikt att det blir enklare (även för MAC-användare) att komma åt de filer som sparas där. Mer information om när denna migrering sker och vad det innebär kommer senare.

Säkerhetsanalys

IT har deltagit i polisens säkerhetsanalys av lärosäten som erbjuder polisutbildning. IT:s del i detta var med tyngdpunkt på informations- och IT-säkerhet.

Nytt arbetssätt i ärendehanteringssystemet

Vi har även infört ett nytt arbetssätt i hur vi hanterar inkomna ärenden och incidenter i syfte att få en bättre överblick och större möjlighet till en korrekt prioritering.

Nya centrala switchar

För närvarande pågår arbetet med att byta ut det som benämns som coreswitchar. Det är de switchar som förbinder alla olika delar av vår verksamhet med tillgång till nät samt kopplar ihop oss med Internet via Sunet. Det innebär en kraftig ökning av vår bandbredd ut till de olika fördelningspunkter vi har i vår verksamhet samt ökad redundans vid exempelvis fiberavbrott.

Kommunikation

Studentrekrytering

I december går startskottet för studentrekryteringsarbetet inför hösten 2022. En ny kampanj är godkänd och klar och den kommer främst att synas i sociala medier. Inbjudningar till skolbesök börjar också droppa in och vi hoppas kunna möta blivande studenter fysiskt under våren. Finns det inte möjlighet till fysiska möten, så försöker vi erbjuda digitala möten om möjligt.

Årets alumn

Den 1 december tillkännages Årets alumner samt vinnaren av Sociala medier-priset. Nyheter om detta dyker upp på hb.se

Personlig startsida

Personlig startsida planeras att lanseras vecka 50. Det är en lösning som tagits fram för att underlätta för högskolans medarbetare att på ett enklare sätt snabbt få information riktad till sig, både genom meddelanden och anställdnyheter, men även genom att det till exempel går att favoritmarkera webbsidor på hb.se och verktyg man ofta använder sig av. Även driftsinformation vad gäller till exempel system och lokaler kommer att vara lätt tillgänglig.

Läs mer i anställdnyheten ”Personlig startsida börjar ta form” (oktober 2021)

Studentcentrum

Nu när fler studenter kommer till Campus är det stort fokus på studentaktiviteter som arrangeras av Studentcentrum eller där Studentcentrum är delaktig.

Under vecka 46 stod medarbetare från Studentcentrum tillsammans med Bibliotek i entréer under lunchtid. De visar upp vilket stöd som finns och är tillgängliga för allmänna frågor från studenterna.

Från måndag 15 november till fredag 17 december arrangeras en kort lunchpromenad för studenterna varje dag i veckan under lunchtid. Syftet är att studenterna ska få röra på sig, få dagsljus och möjlighet att socialisera med studiekamrater eller andra studenter vid högskolan. Andra aktiviteter för studenterna som genomförs är Hälsovecka, World Aids Day och utbildning i HLR. Studentsjuksköterska Hannele Ärlig på Studenthälsan öppnar Drop in-mottagningen vecka 46. Förberedelsearbetet inför STARK som äger rum 26–27 januari 2022 pågår. Inför STARK erbjuder Studie- och karriärvägledning CV granskning för studenterna.