Åtgärda risker och ta fram en handlingsplan

Alla de risker som inte åtgärdats omedelbart ska föras in i handlingsplanen. Arbetet med handlingsplanen innebär att kontinuerligt genomföra och följa upp de åtgärder som beslutats.

Det är lämpligt att på arbetsplatsträffar, personalmöten eller liknande informera om vad som har gjorts och vad som återstår i aktuell handlingsplan. En skriftlig uppföljning av handlingsplanen bör göras i samband med att arbetsmiljökommittén sammanträder. Uppföljningen ska diarieföras på samma nummer som handlingsplanen för att arbetsmiljöarbetet ska kunna följas.

När en åtgärd är genomförd bör en uppföljning ske för att utvärdera om den ledde till ett önskvärt resultat. De som är berörda av åtgärden bör få möjligheter att lämna synpunkter på resultatet.

Olika nivåer på åtgärder

Åtgärder kan rikta sig mot riskerna i arbetet genom att försöka ta bort dem eller genom att minska risken att arbetstagaren blir utsatt för dem. Normalt delas åtgärderna in i olika nivåer som är olika effektiva. I första hand ska själva riskkällan tas bort. Om det inte går, är det viktigt att minska riskerna så mycket det går. Ibland går det inte att få bort alla risker, och då behöver riskerna hanteras.

 1. Ta bort riskkällan
  Det absolut effektivaste sättet är att ta bort eller byta ut riskkällan. En bildskärm som är felinställd för användaren justeras in, eller byts ut mot en som passar. Ett kemiskt ämne kanske kan bytas ut mot ett mindre farligt. En maskin eller utrustning som inte är säker kompletteras med skydd eller byts mot en nyare.
 2. Bygg in riskkällan
  Riskerna kan minskas genom att begränsa möjligheterna att komma i kontakt med riskkällan, till exempel genom att utföra högljudda arbetsmoment i separat del av byggnaden eller förvara kemikalier så att det inte går att komma åt dem av misstag.
 3. Minimera risken
  I vissa fall måste arbetstagarna jobba i farliga situationer, men genom effektiv personlig skyddsutrustning kan risken minskas för att de blir exponerade eller skadade. Det kan vara öronproppar i miljö med höga ljud, skyddsdräkt, friskluftsmask eller liknande.
 4. Hantera risken
  Om inga andra möjligheter finns tillgängliga kan ökad utbildning av personalen eller säkrare arbetsmetoder och rutiner minska risken för skador. Handledning kan underlätta för arbetstagare att arbeta säkrare. Hjälp med prioritering av arbetsuppgifter kan vara ett stöd att hantera risker till följd av ohälsosam arbetsbelastning. Det går också att ändra arbetsrutiner, ge möjlighet att arbeta ostört, möjlighet till avbrott i arbetet, eventuellt förändrade arbetstider och ordna med socialt stöd.

Handlingsplaner ska alltid vara skriftliga. Arbetsgivaren ska upprätta handlingsplaner med de förebyggande åtgärder som inte genomförs direkt efter undersökningen och riskbedömningen.

En handlingsplan beskriver:

 • vilka risker som finns
 • vad som ska göras
 • vem som ska göra det
 • när det ska vara klart

Mall handlingsplan