Kontrollera åtgärderna

Uppföljning och utvärdering av handlingsplanen bör ske fortlöpande vartefter åtgärderna är vidtagna.

Använd dig av handlingsplanen, som ska vara ifylld, och utgå ifrån vilken effekt du önskat av de genomförda åtgärderna.

Ibland kan du behöva pröva olika lösningar för att komma fram till vad som ger den bästa effekten. Olika lösningar kan också komplettera varandra.

Om åtgärderna inte har hjälpt, eller om de har skapat nya risker, behövs en ny undersökning och beslut om nya åtgärder. Om de planerade åtgärderna inte är gjorda behöver du fundera på varför åtgärderna inte har blivit genomförda, vilka risker detta inneburit, samt uppdatera handlingsplanen.

Ett enkelt sätt att få till en rutin på uppföljningen är att minst halvårsvis gå igenom handlingsplanen vid ett möte i arbetsmiljökommittén.