Undersök arbetsmiljön

Skyldigheten att undersöka arbetsförhållandena och upprätta handlingsplan återfinns i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket)

Arbetsmiljöförordningen

Föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, pdf)

Ett sätt att påbörja undersökningen av arbetsmiljön är att utgå från det du vet om verksamheten. Finns det något i verksamheten som kan orsaka oönskade konsekvenser för arbetstagarna? Din egen kunskap om verksamheten är ett bra underlag för att välja sätt att undersöka.

Det finns många olika sätt att undersöka de risker som finns i arbetsmiljön. Anpassa sättet till din egen verksamhet. Det behövs undersökningar av arbetsförhållandena regelbundet, eftersom verksamheten och förutsättningarna för verksamheten förändras för de allra flesta organisationer.

Ta reda på riskerna redan på planeringsstadiet, till exempel innan en omorganisation, innan en ny verksamhet startas eller då ett byggnadsarbete planeras.

Några exempel på vanliga risker:

 • Tidspress
 • För stor / för liten arbetsmängd
 • Oklara förväntningar på arbetsinsatsen
 • Instruktioner som går att missförstå
 • Buller
 • Repetitivt arbete
 • Farliga ämnen (till exempel kemikalier)

Tips inför undersökning av arbetsmiljön

Tänk igenom hur arbetet utförs, och om det kan innebära risker för ohälsa och olycksfall, så att riskerna kan åtgärdas. Det kan exempelvis gälla att bedöma om de anställda har alltför mycket att göra eller känner press till följd av osäkerhet om vad arbetsuppgifterna kräver av dem. I förlängningen kan sådant leda till ohälsa.

Lyft arbetsmiljön vid uppföljningar som redan görs. Arbetsmiljöundersökningar kan ofta samordnas med uppföljningar av verksamheten. Om ni till exempel ska följa upp om en arbetsmetod är lönsam, är det ofta ett bra tillfälle att ta reda på om metoden innebär några arbetsmiljörisker. Ta reda på om arbetsmetoder kan förbättras. Arbetet kanske leder till skadliga kroppsliga belastningar, störande buller eller risk för sjukdom på grund av alltför högt arbetstempo.

Exempel på undersökningsmetoder vid högskolan

 • Regelbundna skyddsronder
 • Undersökningar av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön
 • Riktade skyddsronder. De kan användas för att ta upp ett särskilt tema, till exempel hot och våld eller ergonomi
 • Arbetsmiljö som stående punkt vid arbetsplatsträffar. Det är ett tillfälle när alla i personalen kan rapportera problem i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljö där även SAM-årshjul behandlas ska vara en stående punkt på mötena för att arbetsmiljöfrågor inte ska tappas bort
 • Arbetsmiljöfrågorna ska ingå i medarbetarsamtalen för att kunna undersöka varje medarbetares arbetsmiljösituation och behov av anpassningar

Övriga undersökningar

 • Riskbedömningar i samband med förändringar
  Vid alla typer av förändringar i verksamheten ska det genomföras en riskbedömning före förändringen. Vid bedömningen ska arbetstagare och skyddsombud ges möjlighet att medverka. Exempel på förändringar när riskbedömningar ska genomföras är organisatoriska förändringar, ombyggnader, användning av ny teknik,inköp av utrustning och kemiska produkter eller förändrad inriktning av verksamheten.
 • Miljömätningar. Mätningarna kan till exempel gälla buller, ljus, luftföroreningar och vibrationer. Mer information om mätningar finns i föreskrifter om respektive område.
 • Medicinska kontroller

Varje metod för att undersöka arbetsmiljön bidrar med ett perspektiv. De går att ses som pusselbitar som passar för olika behov, och kan användas vid olika tidpunkter. Komplettera och variera undersökningen så att ni får en så heltäckande bild som möjligt

Synliggör eventuella strukturella skillnader

Kvinnor och män arbetar ofta under olika villkor och har ofta olika förutsättningar för arbetet, vilket är bra att synliggöra vid undersökningar av arbetsmiljön eftersom det kan finnas behov av olika åtgärder för kvinnliga och manliga arbetstagare.

Checklistor och enkät

Checklista för skyddsrond (pdf)
Enkät om vår arbetsmiljö (pdf)
Checklista om trivsel och arbetsklimat (pdf)
Checklista för psykosocial arbetsmiljö (pdf)
Checklista vid inköp av utrustning eller kemiska produkter