Åtgärder om det händer

Följande allmänna råd kan diskuteras i samband med information på den egna enheten/avdelningen. Det är också en fördel om det kan ske någon form av övning med nedanstående punkter som grund.

 • Ta inga personliga risker
 • Uppträder någon hotfullt – försök gå ifrån och påkalla hjälp
 • Blir du inträngd – försök att tala lugnt och sansat och gå ifrån
 • Försök behålla lugnet och påkalla arbetskamraters hjälp
 • Respektera revir runt den aggressiva personen – stå inte för nära
 • Föreslå annan plats, chefens medverkan eller liknande
 • Ta den aggressiva personen på allvar
 • Avstå från maktspråk – hota inte själv
 • Försök ta ett signalement

Omedelbart efter händelsen

 • Ta hand om den/de som drabbats – ge första hjälpen
 • Larma ambulans och polis
 • Se till att den/de drabbade får vård. Om sjukhus måste uppsökas, ordna sällskap dit och se till att någon stannar tills den /de drabbade tagits om hand
 • Samla alla som varit direkt inblandade eller vittnen på en trygg och avskärmad plats
 • Ge omsorg och värme (mat, dryck, filtar)
 • Se till att anhöriga kontaktas
 • Gör en första gemensam genomgång där var och en får beskriva händelsen. Ge utrymme för reaktioner
 • Ordna så att någon finns med vid hemfärd och kontrollera att den/de drabbade inte är ensamma när de kommer hem
 • Försök bedöma om någon behöver omedelbar individuell hjälp
 • Bestäm en tid för en ny genomgång dagen därpå
 • Vid allvarligt tillbud eller om någon blivit allvarligt skadad på arbetsplatsen ska arbetsmiljöinspektionen kontaktas (AMF 2§)
 • Se till att övriga medarbetare snabbt informeras om det som inträffat

Dagen efter händelsen

 • Samla gruppen för en ny genomgång av händelsen på en trygg plats. Avsätt den tid som behövs
 • Utnyttja företagshälsovården för genomgång av händelsen och chockupplevelsen samt för eventuella andra åtgärder
 • Bestäm tid för uppföljning
 • Se till att övriga medarbetare tas om hand, och att var och en som blivit berörd av händelsen får möjlighet att tala om denna och inte lämnas ensam att bearbeta händelsen
 • Den fortsatta uppföljningen måste bedömas från fall till fall. Det är lämpligt att ha en återsamling efter en vecka för att sedan glesa ut återsamlingarna och göra ett tydligt avslut
 • Gör arbetsskadeanmälan så fort som möjligt

Åtgärder efter händelse

 • Efter en allvarlig händelse ska de som är berörda få stöd i att bearbeta det som hänt. Här ska den plan för omhändertagande som finns aktiveras. Beroende på vad som hänt kan omhändertagandet ske på olika sätt. Nedan följer en generell beskrivning på hur det kan gå till. Det är lämpligt att ta kontakt med företagshälsovården då de har kunskap om krisreaktioner och kan både hjälpa till vid bearbetningen och beskriva det normala och naturliga reaktionsförloppet som händer i en krisreaktion.

Under den närmaste tiden efter händelsen

 • Anpassa arbetet till de förhållanden som uppkommit på grund av händelsen under en övergångsperiod
 • Ge den/de drabbade en viss avlastning i arbetssituationen under någon tid
 • Ge före en eventuell rättegång medarbetarna möjlighet till genomgång av rättegångsförfarandet
 • Se till att den/de drabbade får sällskap av annan person (arbetskamrat, chef, facklig företrädare). En rättegång kan lätt riva upp minnen och känslor från händelsen. Den som är utsatt för våld är skyldig att vittna
 • Summera och utvärdera händelsen efter en tid och revidera rutinerna vid behov.

Läs mer om våld och hot på Arbetsmiljöverkets webb