Checklista för inventering och riskbedömning av våld och hot

En inventering och bedömning av risker för våld och hot bör göras tillsammans med skyddsombudet och där det är möjligt tillsammans med alla medarbetare.

Inventeringen bör ske utifrån vad som kan tänkas hända på arbetsplatsen och i dess omedelbara närhet. Beakta också om verksamhetens art. Det kan gälla hantering av pengar eller andra värdeföremål, myndighets- eller maktutövning eller att verksamheten bedrivs på platser där det kan finnas provocerande eller aggressiva personer. Organisationens arbetsskadestatistik kan ge ytterligare information utifrån tidigare inträffade skadehändelser.

Inventeringen bör följas av en bedömning av hur stor risken är och vilka åtgärder som behöver vidtas. Åtgärderna ska sedan föras in i handlingsplanen för arbetsmiljön.

Nedanstående frågor kan utgöra grund för inventeringen:

 • Vilka risker för våld och hot finns i verksamheten?
 • Vilka typer av risker kan förekomma (hot, våld, överfall, hot mot anhöriga, telefonhot, trakasserier mm)
 • Känner alla anställda till riskerna? (Beakta även vikarier, elever, nyanställda mm)
 • Finns det säkerhetsrutiner och instruktioner för att förebygga våld och hot?
 • Har medarbetarna kännedom om dessa?
 • Finns larm?
 • Finns fastställda rutiner för hur larmsituationer skall hanteras?
 • Kan medarbetarna larmrutinerna och vet de hur de skall använda dem?
 • Förekommer övning av hur medarbetarna skall handla när ett larm utlöses?
 • Underhålls och kontrolleras larmet kontinuerligt?
 • Finns rutiner för säker öppning och stängning av arbetsplatsen?

Säkerhetsrutiner beträffande pengar:

 • Finns regler för hur mycket pengar som får finnas i kassan?
 • Finns säker hantering av tömning av kassalådan?
 • Finns rutiner för säker uppräkning av pengar?
 • Finns rutiner för säker transport av pengar?