Förebyggande åtgärder

Utgångspunkten för de förebyggande åtgärderna är att arbetsgivaren har gjort en riksinventering/-bedömning tillsammans med medarbetarna och skyddsombudet. När denna är gjord bör ett antal säkerhetsrutiner upprättas.

Nedan följer exempel på förebyggande åtgärder och rutiner som kan upprättas i förväg i en handlingsplan:

 • Bestäm rutiner och upprätta vid behov lämpliga checklistor. Det kan till exempel avse rutiner för hantering av pengar, in- och utpassering, förvaring av nycklar, rutiner vid öppning och stängning av arbetsplatsen
 • Förbered en fördelning av arbetsuppgifter i en krissituation och dokumentera denna
 • Utse en person som svarar för kontakten med media
 • Avgör vilka som ska känna till arbetsplatsens säkerhetsrutiner
 • Upprätta telefonlistor. Det kan röra sig om telefonnummer till anhörig eller annan person som arbetstagaren önskar skall kontaktas om något händer, till polis och stödresurser som skall kontaktas efter en händelse
 • Bestäm hur ofta rutinerna ska kontrolleras och uppdateras
 • Om larm finns bör teknisk kontroll av larm och övningar genomföras regelbundet

En utbildning/information bör ges till alla berörda medarbetare. Denna utbildning bör ges regelbundet och det bör också beaktas att den bör ingå som en rutin vid introduktion av nyanställd personal.

Förslag på innehåll:

 • Genomgång av risker och de säkerhetsrutiner som finns. Understryk vikten av att arbetsplatsens säkerhetsrutiner inte får spridas utanför arbetsplatsen
 • Instruktioner i den akuta situationen. Framhåll speciellt att medarbetaren inte får ta personliga risker vid våld eller hotsituationer
 • Information om krisomhändertagande högskolan har och vilka stödresurser som finns
 • Genomgång av larm (om sådana finns) Genomgången bör behandla vilka larm som finns, hur dessa hanteras, vart larmet går, hur lång tid det dröjer innan någon kommer, hur man på annat sätt kan "signalera" till arbetskamrater
 • Normala krisreaktioner (här kan företagshälsovården vara till ett stöd)