Brandskyddsutbildning för anställda

Brandskyddsutbildning för anställda och studenter utgör grunden för ett väl
fungerande säkerhetsskydd vid högskolan. Utbildning och
information är därför viktiga verktyg för att upprätthålla medvetenhet och
beredskap. Utbildningsplanen ska verka för att anställda och studenter får
tillräckliga kunskaper för att agera vid eventuell utrymning, bränder och
olyckor.

Syfte och mål

Övergripande syfte med förebyggande brandskyddsarbete är:

 • Skapa trygg och säker arbets- och studiemiljö
 • Verksamheten ska följa de lagar, föreskrifter, policys och rekommendationer som rör brand- och utrymningssäkerhet
 • Skapa ett strukturerat och organiserat brandskydd
 • Tydliggöra betydelsen av byggnadstekniskt brandskydd hos verksamheten
 • Skapa underlag för intern brandskyddskontroll samt redovisning, inför tillsynsbesök

Målet med förebyggande brandskyddsutbildning är att:

 • Höja och vidmakthålla en god kunskapsnivå, beredskap samt
  medvetenhet
 • Skapa trygghet och god handlingsförmåga i samband med eventuella händelser

Omfattning

Brandskyddsutbildningarna omfattar samtliga personer som ingår i eller
deltar i högskolans utbildnings- eller forskningsverksamhet och i samband
med detta vistas inom högskolans lokaler.

Följande områden ingår:

 • Brandskyddspolicy och hur arbetet med brandskydd sker
 • Vad styr arbetet – lagar och regler
 • Ansvarsfördelning och organisation – olika roller
 • Byggnadstekniskt brandskydd och andra brandskyddsåtgärder
 • Brandförlopp och vad som händer vid utrymning
 • Systematiskt brandskydd inklusive förebyggande och skadebegränsande arbete
 • Rutin vid utrymning samt utrymningsorganisation – vilken roll och vilket ansvar har jag?
 • Omhändertagande av skadad vid brand eller annan olyckshändelse

 

Utbildningsplan

Kategori 1 – Studenter, nyanställda, visstidsanställda och vikarier

Kategori 2 – Anställda

Kategori 3 – Personal i ledningsställning samt med brandskyddsfunktion

Kategori 4 – Anställda i laboratoriemiljö

Kategori 5 – Besökare och hantverkare

Utrymningsövning