Antagning och rekrytering

Högskolan verkar även för breddat deltagande, vilket är en förutsättning och självklarhet för att sätta studentens lärande i centrum, det vill säga att alla studenter oavsett bakgrund ska känna sig välkomna och inkluderade.

Högskolan har ett väl utvecklat Studentstöd som är en del av arbetet med inkludering, breddad rekrytering och breddat deltagande. Studentstöd erbjuder språkstöd, stöd till studenter med funktionsnedsättning och studentombudsman

Fortlöpande åtgärder

Inkluderande kommunikation.  
Ett normkritiskt perspektiv på språk och bildspråk ska användas i informationsmaterial för att alla studenter ska uppleva sig välkomna och inkluderade.

Behörighetskrav
Högskolan i Borås ska i samband med utbildningsplaner och kursplaner beakta lika villkorsperspektivet och kontrollera att behörighetskrav som ställs inte är diskriminerande

Studievägledare och karriärvägledare
Studievägledningen och Karriärservice följer vägledarföreningens etiska riktlinjer och strävar efter att främja rättvisa och likabehandling och att motverka all form av diskriminering. Vägledarna deltar kontinuerligt i olika fortbildningar om till exempel normkritik och samtalskommunikation.

Språkpedagogiskt stöd
Högskolan erbjuder alla studenter stöd i tal och kommunikation, i svenska som andraspråk och vid läs- och skrivsvårigheter. Högskolan har även en språkverkstad där studenter kan få hjälp med akademiskt skrivande.

Stöd vid funktionsnedsättning.
Studenter med funktionsnedsättning kan få särskilt pedagogiskt stöd och stödet samordnas av Samordnaren för studenter med funktionsvariation

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan få särskilt pedagogiskt stöd, stödet samordnas av dyslexipedagogen.