Lika villkor

Lika villkor innebär lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla individer; sökande, studenter och anställda, oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etnicitet, social, kulturell eller religiös bakgrund eller funktionsnedsättning.

Lika villkor innefattar tillgänglighets-, mångfalds- och jämställdhetsarbete och ingår i högskolans kvalitetsarbete som innebär att systematiskt utveckla och bedriva verksamheten. 

Lika villkorsarbetet samordnas med det  systematiska arbetsmiljöarbete. Att diskutera och samverka kring kartläggning, analys och aktiviteter utifrån dessa olika aspekter är nödvändigt för att skapa en helhetssyn kring lika villkor och dess betydelse för en hållbar utveckling och för en god arbetsmiljö.

Arbetet för lika villkor tar utgångspunkt i Högskolelagen samt i högskolans övergripande mål för lika villkorsarbetet som finns angivna i Policy för lika villkor.

 Det systematiska arbetet innefattar dels likabehandling av studenter, i enlighet med Diskrimineringslagens krav på högskolan som utbildningsanordnaren, dels jämställdhets- och jämlikhetsarbetet för anställda i enlighet med Diskrimineringslagens krav på Högskolan som arbetsgivare. Högskolans lika villkorsarbete styrs även av Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken. Ett särskilt avsnitt, Tillgänglighet, innefattar handlingsplan för det arbetet.

Dokumentationen innehåller beskrivning av övergripande kartläggningar, analyser,  fortlöpande och särskilda åtgärder. Utöver den övergripande dokumentationen ansvarar  respektive akademi för att dokumentera lika villkorsarbetet med lokala kartläggningar, analyser och åtgärder. Uppföljning av åtgärderna görs kontinuerligt och dokumentationen revideras vid minst två tillfällen, vår – samt hösttermin. Särskilda insatser följs upp i årsredovisningen.

Det pågår även ett särskilt arbete för jämställdhet i högre utbildning, JiHu. Läs mer om jämställdhetsintegrering.

Vägledande och styrande är följande dokument