Högskolans roll i statsapparaten

Högskolan som myndighet är remissinstans under arbetet med nya lagar och förordningar, för det som gäller vårt verksamhetsområde.

Merparten av högskolans medel kommer idag från staten, både för utbildning och för forskning. För program och kurser som startar efter 31 juli 2011 ska högskolan också ta ut studieavgifter från tredjelandsmedborgare (undantag från och övergångsregler för detta finns). 

Andra medel som högskolan får är bidrag till verksamheten eller betalning/ersättning för uppdrag som genomförs. Dessa kommer från forskningsstiftelser (varav en del är statliga), regionen, företag och andra.

Tillsynsmyndigheter

Tillsynsmyndigheter för högskolan är bland andra Universitetskanslersämbetet, Ekonomistyrningsverket, Riksrevisionen, Arbetsmiljöverket, JO, JK, Diskrimineringsombudsmannen, NOU (Nämnden för offentlig upphandling) och Sveriges domstolar.