Myndigheten högskolan

Högskolan leds av en styrelse som har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Styrelsens ordförande utses av regeringen, vice ordförande utses inom styrelsen. Rektor för högskolan är myndighetschef, och ledamot i styrelsen. I rektors frånvaro ersätter prorektor rektor och fullgör i övrigt också rektors uppgifter.

På dessa sidor förklaras i detalj hur vi som anställda ska agera utifrån myndighetsperspektivet i olika frågor som rör offentlighet, kravet på opartiskhet, hantering av allmänna handlingar (både offentliga och hemliga/sekretessbelagda) vilket också inkluderar pappers- och e-posthantering. De ger också en genomgång av hur beslut fattas inom högskolan och av vem/vilka.