Högskolans två huvudprocesser

Utbildning

Denna process omfattar både enstaka kurser och programutbildningar. Dels är det studenter som ansöker till högskolan, blir antagna och läser här (eller på distans eller på annan plats), dels är det utbildning riktad till arbetstagare där deras arbetsgivare beställer och bekostar utbildningen (fortbildning/uppdragsutbildning). Högskolan får också ge utbildningar av arbetsmarknadsmässiga eller biståndspolitiska skäl.

Forskning

Forskning kan ske både som grundforskning, tillämpad forskning, i samverkan med andra lärosäten och/eller företag/kommuner etc eller som ren uppdragsforskning. I sistnämnda fallet bekostas forskningen av uppdragsgivaren, t ex ett företag.