Medbestämmande och samverkan

Innan arbetsgivaren fattar beslut i en fråga som innebär en viktig förändring i verksamheten, eller av arbets- och anställningsförhållanden för en medarbetare, är arbetsgivaren skyldig att förhandla förslaget till beslut med de fackliga organisationer som är berörda. Högskolan i Borås har kollektivavtal med Saco-S och OFR/S och det är dessa arbetstagarorganisationer som arbetsgivaren är skyldig att fortlöpande informera och förhandla med.

För Högskolan i Borås finns en beslutad MBL-ordning som reglerar de MBL-forum som finns vid högskolan.

MBL-ordning för Högskolan i Borås.pdf

Informera och förhandla i rätt forum

Hantering av MBL-ärenden vid Högskolan i Borås sker på tre nivåer:

  • MBL-forum HB: högskoleövergripande ärenden, ärenden som berör minst två verksamheter, ärenden som rör Rektors stab samt ärenden för Akademi 4. 
  • MBL-forum för högskolans verksamheter: Akademi 1, 2 och 3, Verksamhetsstöd samt Forskning och innovation.
  • MBL inför högskolans styrelsemöten

Det är viktigt att förhandlingen sker på rätt nivå i organisationen. I normalfallet ska förhandlingen ske där beslutet kommer att fattas.

Anmäl ett ärende

MBL-forum HB äger rum varannan vecka, normalt torsdagar kl. 09:30-12:00 jämn vecka, i rum C728. Mötesuppehåll v. 27-33 samt v. 51-1. Du måste anmäla ditt ärende senast sju arbetsdagar innan mötet äger rum. Tänk på att röda dagar påverkar sista dag för anmälan.

I din anmälan ska det tydligt framgå:

  • Om det är ett förhandlings- eller informationsärende
  • Vad det ska förhandlas/informeras om (ärendemening)
  • Vem/vilka som föredrar ärendet
  • Önskat datum för mötet
  • Eventuell(a) handling(ar)

Anmäl ett ärende till MBL-forum HB

Vänligen kontakta respektive verksamhet för anvisningar om anmälan till övriga MBL-forum.

När du ska förhandla respektive informera

I syfte att underlätta för dig som arbetsgivarföreträdare beskrivs här den närmare innebörden av begreppen, ett antal typiska ärenden där informations- eller förhandlingsplikt råder. Informationen är inte uttömmande och HR bör konsulteras innan du anmäler ditt ärende. Texten rör främst den primära förhandlingsskyldigheten (11 § MBL) och rätten till information (19 § MBL). Utöver det har arbetsgivaren skyldighet att förhandla i de fall arbetstagarorganisationerna begär det.

19 § MBL – Arbetsgivarens informationsskyldighet

11 § MBL – Primär förhandlingsskyldighet

38 § MBL – Primär förhandlingsskyldighet vid köp av konsulttjänster

Förhandling för enskild medarbetare

Arbetsgång MBL-förhandling