Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Mutor och jäv

Mutor

En anställd inom en offentlig förvaltning får aldrig missbruka sin ställning.

Lagregler om mutor finns i brottsbalken. Mutbrott begås när en arbetstagare, eller uppdragstagare, tar emot en muta för sin egen eller för någon annans räkning för att utöva sitt arbete. Lagen om mutbrott gäller även om en arbetstagare begär en muta eller låter sig bli utlovad en muta.

Du som arbetar vid högskolan ska tänka dig noga för inför erbjudanden om gåvor, testamentsförordnanden, rabatter, provisioner, måltider, resor, konferenser, fritidserbjudanden, tjänster eller krediter, men också mer ”dolda” erbjudanden såsom exempelvis inköp till ”självkostnadspris”.

Är du osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska hanteras ska du vända dig till din chef för att diskutera frågan. Blir du utsatt för försök till otillåtlig påverkan i ditt arbete ska du genast meddela detta till din chef.

Jäv

I 1 kap. 9 § regeringsformen föreskrivs att myndigheter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Bestämmelsen reglerar de grundläggande krav som ställs på statsanställda.

För att säkerställa saklighet och opartiskhet finns regler i bl.a. 16 § förvaltningslagen gällande jäv. Jävsreglerna talar om när en anställd kan tänkas ha ett sådant intresse i ett ärende att hans/hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller all ärendehantering och riktar sig till alla som på något sätt kan påverka ärendets utgång. I ärenden som utgör myndighetsutövning – t.ex. examination eller antagningsbeslut - är reglerna om jäv extra viktiga att beakta. För att bestämmelserna ska bli tillämpliga fordras inte någon personlig nytta eller ekonomisk vinning för den inblandade tjänstemannen.

Observera att alla anställda vid ett lärosäte – både lärare och administrativ personal – är att anses som statsanställda. Jävsreglerna är tillämpliga i alla slags ärenden vid högskolan; antagning, betygsbeslut, beslut avseende särskilt stöd, rekrytering, utbetalning av ersättningar m.m. Reglerna är även tillämpliga i hela processen, inte endast i samband med det slutliga beslutet.

När är man jävig?

  • Om du eller någon närstående sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående.
  • När ett ärende överklagats eller av annat skäl ska avgöras i en högre instans och du tidigare deltagit i den slutliga handläggningen i den lägre instansen.

Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna påverka din opartiskhet. Exempelvis om du är:

  • Vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet
  • Ekonomiskt beroende av en part eller intressent
  • Engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

Om du är jävig får du över huvud taget inte delta i handläggningen – vare sig beredning eller beslutsfattande. Känner du till någon omständighet som skulle kunna utgöra jäv gentemot dig är det därför ditt ansvar att självmant meddela detta till din närmaste chef. Ansvarig chef ska göra en bedömning kring jävsfrågan utifrån reglerna i förvaltningslagen. Denna bedömning ska dokumenteras och läggas till ärendet i diariet.

Skulle du ändå - uppsåtligen eller av oaktsamhet - delta i handläggningen av ett ärende fast du är att anse som jävig kan du riskera disciplinära åtgärder för tjänsteförseelse – varning eller löneavdrag (15 § lagen om offentlig anställning). I vissa fall kan du riskera allmänt åtal för tjänstefel (22 § lagen om offentlig anställning).

Har du frågor kan du läsa mer i följande foldern mutor och jäv (pdf) eller kontakta högskolans jurist Åsa Dryselius.