Central arbetsmiljökommitté

Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsättes, ska finnas skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. Skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställe med mindre antal arbetstagare, om det begäres av arbetstagarna.
Företrädare för de anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation utses företrädare av arbetstagarna. Arbetsmiljölagen (1977:1160) (extern länk).

Arbetsmiljöarbetets organisation regleras i Högskolans lokala arbetsmiljöavtal (pdf).

Den centrala arbetsmiljökommittén ska behandla följande frågor när de är av övergripande karaktär:

 • Aktuella arbetsmiljöfrågor inom högskolan.
 • Planering av organisationsförändringar.
 • Aktuella byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor.
 • Redogörelse för och uppföljning av inträffade olycksfall, arbetssjukdomar och tillbud.
 • Företagshälsovård.
 • Rapporter om hälso- och arbetsmiljöundersökningar och övriga kartläggningar av högskolans arbetsmiljö.
 • Fråga som väckts av huvudskyddsombud, skyddsombud eller studerandeskyddsombud.

Till grund för arbetsmiljöarbetet finns fastställda högskolegemensamma arbetsmiljömål för perioden 2019-2021.

Det högskolegemensamma arbetsmiljömålet är att högskolan ska vara en hållbar arbets- och studieplats.

Det högskolegemensamma målet delas in i tre målområden: god hälsa och välbefinnande, lika villkor samt chefs- och ledarskap.

Läs mer om de högskolegemensamma arbetsmiljömålen för perioden 2019-2021.

Ledamöter

För arbetsgivaren:

För arbetstagarna:

Studenthälsan:

För studenterna:

Fackliga representanter med närvaro-/yttranderätt: 

Sammanträdestider 2021

Centrala arbetsmiljökommittén sammanträder i C 728 kl 13:00-15:00 följande dagar:

 • 4 februari
 • 11 mars
 • 6 maj
 • 26 augusti
 • 14 oktober
 • 25 november

Anmäl ett ärende

För att anmäla ett ärende till centrala arbetsmilökommittén mailar du till HR, du kommer därefter få en bekräftelse om ditt ärende kommer att lyftas enligt önskemål.

Kallelse skickas ut fem arbetsdagar innan mötet hålls, eventuella handlingar behöver därför skickas in sex arbetsdagar innan aktuellt möte. 

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar kan begäras ut från högskolans arkiv via registrator@hb.se.