Inköps- och upphandlingspolicy

Syftet med inköps- och upphandlingspolicyn är att skapa tydlighet och medvetenhet kring de ramar som gäller vid inköp och upphandling vid Högskolan i Borås.

Policy

Policyn gäller för all anskaffning av varor och tjänster vid högskolan.

Högskolan ska kännetecknas av ett professionellt upphandlingsstöd, kompetenta beställare och en effektiv inköps- och upphandlingsprocess. Medarbetare på högskolan ska följa inköps- och upphandlingspolicyn och övriga styrdokument inom området samt använda gällande avtal.

Beslut om inköp får endast ske i enlighet med gällande besluts- och delegationsordningar. Avrop från ramavtal genomförs av berörd verksamhet. Samtliga upphandlingar av varor och tjänster som överstiger gränsen för direktupphandling genomförs av upphandlare inom enheten Verksamhetsstöd.

Vid upphandling/inköp är målet att verksamheten ska får rätt varor och tjänster med rätt funktion och som främjar en god arbetsmiljö, till rätt kvalitet och rätt pris, vid rätt tillfälle och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vid inköp och upphandlingar ska Lagen om offentlig upphandling (LOU) beaktas. Anskaffning sker genom avrop från gällande ramavtal. Att utnyttja gemensamma ramavtal är en god affär och ger över tid kostnadsbesparingar och tidsbesparingar. Högskolan kan därigenom koncentrera resurserna på kärnverksamheten.

Vid avsaknad av ramavtal kan anskaffning ske genom upphandling eller direktupphandling.

Vid upphandling/inköp ska hänsyn tas till miljö-, sociala- och etiska krav. Högskolans miljömål ska beaktas och gällande regler och avtal som finns på arbetsmarknaden ska följas. Som stöd för arbetet med hållbara upphandlingar ska nationella vägledningar och kriterier användas för att ställa krav på miljöhänsyn samt social och etisk hänsyn. En bedömning av vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga krav som är relevanta att ställa görs i varje enskild upphandling. De leverantörer som högskolan ingår avtal med ska fullgöra sina skyldigheter avseende skatter och sociala avgifter och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete eller likvärdigt.

Högskolans företrädare ska i anskaffningssituationen uppträda korrekt och opartiskt. Anskaffning ska ske med god planering, framförhållning och ett helhetsperspektiv.