Valutakursdifferenser

Redovisning av valutakursdifferenser

Kursdifferenser ska bokföras på nedanstående konton:

387 Kursvinster

3871 Realiserade kursvinster, inomstatliga
3872 Realiserade kursvinster, utomstatliga
3873 Orealiserade kursvinster, inomstatliga*
3874 Orealiserade kursvinster, utomstatliga

596 Kursförluster

5961 Realiserade kursförluster, inomstatliga
5962 Realiserade kursförluster, utomstatliga
5964 Orealiserade kursförluster, utomstatliga

Saldona på dessa konton bokförs i samband med årsbokslut på styrelsen (org.enh. 8100) av Avdelning Ekonomi om detta inte gjorts löpande.

Exempel utbetalning av projektbidrag:

Högskolan i Borås är koordinator för ett EU-projekt med ansvar att vidareförmedla projektmedel till övriga projektdeltagare inom EU och Sverige. Bidraget ska inbetalas till högskolans valutakonto och vidareförmedlas till de utländska deltagarna i EUR. Den del av bidraget som erhålls i EUR men som avser högskolans eller annat svenskt deltagande i projektet ska överföras till räntekonto så snart beloppet är känt.

In- och utbetalningar i utländsk valuta:

Bidraget från EU utbetalas felaktigt i EUR till högskolans räntekonto. Pengarna växlas vid inbetalningen till SEK enligt bankens kurs. Medlen till de utländska projektdeltagarna Sverige överförs till valutakontot och växlas åter till EUR. Kursen denna dag är annorlunda än vid det ursprungliga inbetalningstillfället. En realiserad valutakursdifferens har uppstått.

Överföring av pengar mellan valuta- och räntekonto:

Bidraget från EU utbetalas i EUR till högskolans valutakonto. Den del av bidraget som avser högskolans deltagande överförs från valutakontot till räntekontot. Kursen har gått ner och bidraget blev därmed lägre i SEK än vad man kalkylerat med. Ingen valutakursdifferens har uppstått.

Överföring av pengar mellan ränte- och valutakonto:

Bidraget från EU utbetalas i EUR till högskolans valutakonto. Den del av bidraget som avser annan högskolas deltagande överförs från högskolans valutakonto till högskolans räntekonto. Dock överförs felaktigt ett för stort belopp. Rätt belopp i EUR omräknat till SEK utbetalas till stödmottagaren. Överskjutande belopp förs tillbaka till valutakontot och omväxlas till EUR, enligt bankens kurs den dagen. Saldot på valutakontot stämmer nu inte pga. de olika valutakurserna. En realiserad valutakursdifferens har uppstått.

Exempel värdering av utländska leverantörsskulder:

I samband med årsbokslut värderas de utländska leverantörsskulderna till balansdagens kurs. Den värderade skulden uppgår till ett annat belopp än vad som finns bokfört på konto 2583 Leverantörsskulder - utländska leverantörer. En orealiserad valutakursdifferens har uppstått.

 

Ekonomichefsbeslut: GEA98
Handläggare: Marie Wilhelmsson
Beslutad av: Linda Sörensen - ekonomichef
Fastställd: 2016-11-11