Direkta och indirekta kostnader

Direkta kostnader

Direkta kostnader är sådana kostnader som kan hänföras till det specifika projektet. Exempel på direkta kostnader är lönekostnad inklusive lönekostnadspålägg för ansvarig forskare, projektdeltagare, lokaler, resor och material.

Indirekta kostnader

Indirekta kostnader är gemensamma kostnader för flera kostnadsbärare vid högskolan eller akademin/enheten. Det är inte kostnadsbärarens, d.v.s. projektets, egna aktiviteter utan nyttjandet av gemensamma resurser i form av ledning, tjänster, service, och infrastruktur i organisationen som genererar kostnaderna. De indirekta kostnaderna består av följande:

Personalkostnader

Personalkostnader för ledning och administrativ personal och lärare med nedsättning i tjänst för administrativa uppdrag, t.ex.:

 • Högskolans ledning
 • Akademichef (del av)
 • Stf akademichef (del av)
 • Biträdande akademichef (del av)
 • Prefekt (del av)
 • Studierektor (del av)
 • Akademicontroller
 • Praktiksamordnare
 • Samordnare för mentorer
 • Validerare (validering av studenter)
 • Ev. periodisering av löneavtal
 • Högskolans styrelse
 • Biblioteksrådet
 • IT-rådet
 • Disciplinnämnden
 • Personalansvarsnämnden

Exempel på arbetsuppgifter inom ovan nämnda roller/uppdrag som är verksamhetsstöd och därmed en indirekt kostnad är chefskap (arbetsledning, budgetarbete, arbetsmiljöfrågor och personalfrågor inkl. rekrytering), tjänsteplanering, studieplanering, validering, studentrekrytering och disciplinärenden. Om akademichef, stf akademichef, bitr. akademichef, prefekt, och studierektor gör undervisning eller egen forskning är det att betrakta som kärnverksamhet och är därmed en direkt kostnad.Utvecklingsarbete, kvalitetsarbete och  omställningstid för f.d. akademichefer tillhör alltid kärnverksamheten och är inte en indirekt kostnad.

Kostnader kopplade till individen

Samtliga kostnader som kan hänföras till individer inom stödverksamhet enligt ovan är att betrakta som indirekta kostnader. Exempel på kostnader är lokalkostnad (tjänsterum), avskrivningar, personalutbildning, resor och mobiltelefon.

Den tid som lärare enligt avtal har för kompetensutveckling och administration inom tjänsten betraktas som kärnverksamhet och utgör inte en indirekt kostnad.

Övriga verksamhetskostnader

Förutom de personal- och individrelaterade kostnaderna som har identifierats ovan finns det övriga verksamhetskostnader som betraktas som indirekta kostnader:

 • Akademins kostnad för företagshälsovård (hela kostnaden)
 • Verksamhetsstödets andel av kostnader för interna datatjänster
 • Verksamhetsstödets andel av kostnader för kopiering
 • Verksamhetsstödets andel av kostnader för kontorsmaterial
 • Verksamhetsstödets andel av kostnader för post
 • Verksamhetsstödets andel av kostnader för fast telefon
 • Verksamhetsstödets andel av kostnader för kaffemaskin (service + kaffe)