Inventeringsprotokoll

Uppgifter i inventeringsprotokollet

Inventeringsprotokollet ska innehålla nedanstående information om varje projekt och aktivitet med kapital. Uppgifterna om projekten och aktiviteterna med kapital i inventeringsprotokollet utgör grund för om det finns skäl för periodisering eller inte.

Endast angiven mall får användas. Mallen får ej ändras då ifylld information används i andra rapportmallar vid periodisering. Ifylld mall sparas i .xls-format i mapp för inventeringsprotokoll.

Kolumn

Beskrivning

Org. enh.

Ange organisatorisk enhet enligt Agresso

Projekt/aktnr.

Ange akt./proj. enligt Agresso. För projekt med underprojekt anges huvudprojektets akt/proj.

Projekt-/aktivitetsnamn

Ange namn enligt Agresso

Vgren

Ange vgren enligt Agresso

Uppläggningsår (i Agresso)

Ange det år som akt./proj.-numret skapades i Agresso

Giltigt avtals löptid (vid förlängning ändra datum)

- Från-datum

- Till-datum

Ange projektets aktuella löptid. För avtal som saknar slutdatum och samlingsaktiviteter anges Löpande. Om inget av dessa alternativ passar och Till-datum därför lämnas tomt, ange varför i kolumn T. Vid förlängning ändra datum

Beslutade medel som ännu ej betalats till HB

- Till HB

- Transfereringar

Ange om det finns beslutade medel som ännu ej har betalats ut till HB. Ange det belopp som ytterligare beräknas inkomma. Om hela beslutade men ej utbetalda bidragsbeloppet inte antas inkomma ska endast det utestående belopp som antas erhållas av HB anges. Fördela återstående medel på medel som ska användas av HB respektive medel som avser transferering.

Mer än en extern finansiär

Ange om det finns mer än en finansiär i projektet (Ja/Nej).

Samfinansiering i form av anslag och återföring av påslag

- Ja/Nej

- Beviljad samfinansiering

- Extern finansieringsgrad (%)

-Ändrats (Ja/Nej)

Ange om det finns samfinansiering i projektet. Den externa finansieringsgraden ska alltid anges (även vid 100%). Den externa finansieringsgraden och beviljade samfinansieringen ska stämma överens med den ekonomiska projektbeskrivningen. Ange om finansieringsgraden ändrats sedan föregående inventeringsprotokoll.

Huvudsaklig finansiär (4 siffror)

Ange kod för huvudsaklig finansiär enligt Agresso.

Huvudsaklig motpartskod (VERSALER)

Ange kod för huvudsaklig motpartskod enligt Agresso.

Utbetalas medel finansierade av EU (finansiärskod 2*) direkt till HB?

Ange om de medel som erhålls av EU utbetalas direkt till HB utan mellanparter (Ja/Nej)

Kontering samfinansiering

- Org.enhet

- Akt./proj.

- Konto

Ange konto, org.enhet och akt.proj. för där samfinansieringen ska debiteras från.

Datum för ekonomisk redovisning till finansiär

Ange datum för när ekonomisk slutredovisning ska skickas till finansiär.

Övrig information

Ange eventuell övrig information som är viktig att känna till vid periodisering. Om löptiden för projektet har gått ut ska det alltid finnas en kommentar som motiverar varför projektet inte är avslutat.

Ladda ner Inventeringsprotokoll (excel)