Framtagande av beslutsunderlag

I den arkiverade akten ska det alltid finnas skriftlig dokumentation om vad som ligger till grund för beslutet, varför man tidigt bör tänka på att spara relevant information ur vilken man sedan kan ta ställning till vad som slutligen ska finnas i akten. En utomstående måste kunna se vad som legat till grund för beslutet.

Enligt 7 kap. 8 § styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) ska föredragande se till att beslutsförslag är av god kvalitet vad gäller underlag och utformning.

Som stöd i framtagandet av beslutsunderlag bör nedan punkter gås igenom. Varje ärende är olika, varför handläggaren måste anpassa åtgärderna utifrån vad som krävs i det enskilda ärendet. Vid osäkerhet ska diskussion föras med närmaste chef om lämpliga åtgärder.

 

 

Bedömning av vilket beslut/ställningstagande som ska göras

Bedömning av vilka som ska engageras i beredningen

Föreligger risk för jäv?

Vilka utredningsresurser krävs?

Tidigare fattade beslut inom högskolan som måste beaktas

Behöver ärendet kompletteras med uppgifter?

Säkerställ rätt till partsinsyn

Säkerställ kommunikationsplikten

Korrekt personuppgiftsbehandling

Särskilda interna beredningsregler?

Samråd med studenterna?

Risk- och sårbarhetsanalyser

Bedömning av ekonomiska konsekvenser

Remissbehandling inom högskolan

MBL - förhandling och/eller information

Översättning