Allmän studieplan

Enligt högskolans riktlinjer för allmän studieplan för utbildning på forskarnivå ska denna innehålla information om:

  • det huvudsakliga innehållet i utbildningen och i förekommande fall den litteratur som är obligatorisk inom ämnet
  • utbildningens huvudsakliga upplägg
  • de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att antas till utbildningen (särskild behörighet)
  • de föreskrifter om urval som gäller vid antagning till utbildningen
  • de prov som ingår i utbildningen
  • i förekommande fall, möjligheten att avsluta en del av utbildningen med licentiatexamen