Examinator

Inom de utbildningar där en examinator har utsetts har denne ett övergripande ansvar för din forskarutbildning och ska säkerställa att utbildningen uppfyller kvalitetskraven vad gäller forskningsuppgift och övriga moment. Examinator skall årligen godkänna din individuella studieplan och vara delaktig i uppföljningen kring dina studier. Innan framläggning av licentiat- respektive doktorsavhandling skall en förhandsgranskning av materialet skett. Tillvägagång vid slutgranskning skiljer sig åt mellan de olika forskarutbildningarna.

Huvudhandledare och examinator får ej vara samma person. Examinatorn skall vara knuten till Högskolan i Borås och inneha minst en docentur.